Hatályos állapot
Közlönyállapot
1991.10.09. - 1991.12.31.
1992.01.01. - 1999.12.31.
2000.01.01. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2006.05.31.
2006.06.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2008.06.28.
2008.06.29. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2020.12.31.
2021.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1991. évi XLV. törvény

a mérésügyről

Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind a kereskedelmi - kultúra színvonalának emelése, továbbá a fejlett iparú országokkal kiépülő gazdasági kapcsolatok bővítésének, s ennek érdekében termékeink versenyképességének a minőségbiztosítás mérésügyi eszközei által is megalapozott elősegítése céljából az alábbi törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. §   E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mértékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed ki.
1. §   E törvény hatálya a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mértékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed ki.

Mérésügy, mérésügyi szervezet

Mérésügy

2. §
(1) A mérésügy a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása céljából a jog eszközeivel kell szabályozni, és amelynek ellátásáról az állam gondoskodik.
(2) A mérésügy országos hatáskörű, központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH), mely a Kormány felügyelete alatt áll, és önálló költségvetési szerv. Felügyeletét a Kormány által megbízott miniszter gyakorolja.
Az OMH központja és területi szervei (a mértékhitelesítő hivatalok) tevékenységük során az e törvényben meghatározott állami feladatokat látják el a közigazgatási eljárás szabályainak alkalmazásával.
(2) Az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja el, aki a hivatal elnökével kapcsolatos munkáltatói jogokat gyakorolja és jóváhagyja a hivatal szervezeti és működési szabályzatát, valamint éves munkatervét.
(3) Az OMH élén elnök áll. A hivatal elnökét a miniszterelnök, elnökhelyettesét az OMH elnökének javaslatára a felügyeletet ellátó miniszter nevezi ki.
(3) A mérésügy központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az OMH, területi szervei (a mértékhitelesítő hivatalok) tevékenységük során az e törvényben meghatározott állami feladatokat látják el a közigazgatási eljárás szabályainak alkalmazásával.
(4) Az OMH belső szervezeti és működési rendjét a hivatal elnöke állapítja meg.

Hatáskör és illetékesség

3. §
(1) A hatósági jogkört első fokon az OMH főosztályainak vagy a mértékhitelesítő hivataloknak a vezetői, másodfokon az OMH elnöke gyakorolja.
(2) Az eljárás lefolytatására az a mérésügyi szerv jogosult, amelynek illetékességi területén az ügyfél állandó vagy ideiglenes lakóhelye (székhelye, telephelye) van. Helyhezkötött mérőeszköz esetében az eljárásra a telepítés helye szerint illetékes mérésügyi szerv is jogosult.

A mérésügyi szervezet feladata

A mérésügyi szerv feladata

4. §
(1) A mérések pontossága és egységessége érdekében az OMH a következő feladatokat látja el:
a) gondoskodik a törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás előkészítéséről, az országos etalonokról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint az e feladatok ellátásához szükséges mérésügyi kutatásról és fejlesztésről;
b) meghatározza az egyes mérőeszközök mérésügyi követelményeit, kibocsátja a hitelesítési előírásokat, előkészíti a mérésügyi szabványokat és kidolgozza a műszaki irányelveket, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérőeszközök hitelesítését, feljogosítja (akkreditálja) a kalibráló laboratóriumokat, gondoskodik a törvény és a végrehajtására kiadott mérésügyi jogszabályok megtartásának ellenőrzéséről;
b) hitelesítési előírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és műszaki irányelvek kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérőeszközök hitelesítését, részt vesz a kalibráló laboratóriumok akkreditálásában, gondoskodik a kötelező hitelesítés alá tartozó mérőeszközök közösségi típusvizsgálatáról, hitelesítéséről és felügyeletéről, továbbá gondoskodik e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok megtartásának ellenőrzéséről;
c) képviseli a Magyar Köztársaságot a nemzetközi mérésügyi szervezetekben, együttműködik más államok mérésügyi szerveivel, gondoskodik a nemzetközi mérésügyi egyezményekből adódó feladatok végrehajtásáról.
c) képviseli a Magyar Köztársaságot a mérésügyi nemzetközi szervezetekben és az Európai Unió mérésügyi szervezeteiben, együttműködik más államok mérésügyi szervezeteivel, gondoskodik a mérésügyi nemzetközi szerződésekből, valamint az Európai Unió mérésügyi szerződéseiből adódó feladatok végrehajtásáról.
(1) A mérések pontossága és egységessége érdekében a mérésügyi szerv a következő feladatokat látja el:
a) gondoskodik a törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás előkészítéséről, az országos etalonokról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint az e feladatok ellátásához szükséges mérésügyi kutatásról és fejlesztésről;
b) hitelesítési előírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és műszaki irányelvek kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérőeszközök hitelesítését, részt vesz a kalibráló laboratóriumok akkreditálásában, gondoskodik a kötelező hitelesítés alá tartozó mérőeszközök közösségi típusvizsgálatáról, hitelesítéséről és felügyeletéről, továbbá gondoskodik e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok megtartásának ellenőrzéséről;
c) képviseli a Magyar Köztársaságot a mérésügyi nemzetközi szervezetekben és az Európai Unió mérésügyi szervezeteiben, együttműködik más államok mérésügyi szervezeteivel, gondoskodik a mérésügyi nemzetközi szerződésekből, valamint az Európai Unió mérésügyi szerződéseiből adódó feladatok végrehajtásáról.
c) képviseli Magyarországot a mérésügyi nemzetközi szervezetekben és az Európai Unió mérésügyi szervezeteiben, együttműködik más államok mérésügyi szervezeteivel, gondoskodik a mérésügyi nemzetközi szerződésekből, valamint az Európai Unió mérésügyi szerződéseiből adódó feladatok végrehajtásáról.
(2) A mérésügyi szervezet a rendeltetésszerű működésével összeférő és az alaptevékenységét nem akadályozó egyéb mérésügyi feladatokat is ellát: különleges, nagypontosságú mérések végzését; használati etalonok, hiteles anyagminták készítését; nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök típusvizsgálatát, hitelesítését és kalibrálását; szakvélemény adást, mérésügyi oktatást, mérésügyi kutatást és fejlesztést.
(2) A mérésügyi szervezet a rendeltetésszerű működésével összeférő és az alaptevékenységét nem akadályozó egyéb mérésügyi feladatokat is ellát: különleges, nagy pontosságú mérések végzését; használati etalonok, hiteles anyagminták készítését; nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök kalibrálását és vizsgálatát; szakvéleményadást, mérésügyi oktatást, mérésügyi kutatást és fejlesztést.

II. FEJEZET
MÉRTÉKEGYSÉGEK

5. §
(1) Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre e jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni. Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket e törvény 1. számú melléklete határozza meg.
(1) Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni. Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg.
(1) Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni.
(2) Törvényes mértékegységek:
a) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei,
b) az e törvény mellékletében meghatározott, SI-n kívüli mértékegységek,
b) az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott, az SI-n kívüli mértékegységek,
c) az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli törvényes mértékegységekből képzett mértékegységek,
d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek az e törvény mellékletében meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei.
d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei.
(3) A törvényes mértékegységeken kívül más mértékegységek is használhatók:
a) a külkereskedelmi kapcsolatokban,
b) nemzetközi megállapodások alapján,
c) a tudományos kutatásban.

III. FEJEZET
JOGHATÁSSAL JÁRÓ MÉRÉS ÉS ESZKÖZEI

6. §
(1) Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.
(2) Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.
(3) Hiteles az a mérőeszköz
a) amelyet a mérésügyi szervek hitelesítettek,
a) amelyet a mérésügyi szerv hitelesített,
b) amelynek külföldi hitelesítését az OMH első belföldi hitelesítésként elismerte.
b) amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv első belföldi hitelesítésként elismerte.
(4) A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

IV. FEJEZET
KÖTELEZŐ HITELESÍTÉSŰ MÉRŐESZKÖZÖK

Hitelesíttetési kötelezettség, felmentés

7. §
(1) A hitelesíttetési kötelezettség az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben felsorolt kötelező hitelesítésű használati mérőeszközökre (a továbbiakban: kötelező hitelesítésű mérőeszköz) vonatkozik.
(1) A hitelesíttetési kötelezettség kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozik.
(2) Kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel forgalmazható, használható vagy tartható használatra kész állapotban.
(3) A kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesíttetéséről
a) a belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozónak,
b) javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzőnek,
c) meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia.
(4) A helyhezkötött mérőeszköz első hitelesíttetése az üzembehelyező szerv (személy) feladata.
(5) Nem kötelező a mérőeszközök hitelesíttetése, ha azok nem kerülnek belföldi forgalomba, valamint nem kötelező a magánszemélyek által háztartási célra használt mérőeszközök időszakos hitelesíttetése.
(6) Az OMH csak jogszabályban meghatározott esetekben adhat felmentést a hitelesíttetési kötelezettség alól.
(6) A mérésügyi szerv csak jogszabályban meghatározott esetekben adhat felmentést a hitelesíttetési kötelezettség alól.
(7) A mérőeszközök sajátos használati körülményeire tekintettel az OMH - az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén - feljogosíthat más szervet az időszakos javítás utáni mérőeszköz-minősítésre. A feljogosítás alapján végzett mérőeszköz-minősítés annak hitelesítését helyettesíti.
(7) A mérőeszközök sajátos használati körülményeire tekintettel a mérésügyi szerv - az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén - feljogosíthat más szervet az időszakos javítás utáni mérőeszköz-minősítésre. A feljogosítás alapján végzett mérőeszköz-minősítés annak hitelesítését helyettesíti.

Hitelesítési engedély, típusvizsgálat

8. §
(1) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők. A hitelesítési engedélyt az OMH típusvizsgálat alapján adja ki.
(1) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők. A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv típusvizsgálat alapján adja ki.
(2) A hitelesítési engedély megszerzéséről a mérőeszköz belföldi forgalomba hozója, vagy ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a mérőeszköz felhasználója tartozik gondoskodni.
(2) A mérőeszköz hitelesítési engedély nélkül akkor hitelesíthető, ha
a) az adott mérőeszközre vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten megengedi, vagy
b) a mérőeszköz a 6. § (4) bekezdése alapján került hazai forgalomba.
(3) A hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszköztípuson változtatást csak akkor lehet végrehajtani, ha a forgalombahozó előzetesen gondoskodott a hitelesítési engedély módosíttatásáról.
(3) Az OMH a hitelesítési engedély iránti kérelmet a kérelemnek az OMH-hoz történt beérkezésétől számított 60 napon belül elbírálja.
(3) A mérésügyi szerv a hitelesítési engedély iránti kérelmet a kérelemnek a mérésügyi szervhez történt beérkezésétől számított 60 napon belül elbírálja.
(3) A hitelesítési engedély iránti eljárásban az ügyintézési határidő 45 munkanap.
(3) A hitelesítési engedély iránti eljárásban az ügyintézési határidő két hónap.
(3) A hitelesítési engedély iránti eljárásban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.
(4) A hitelesítési engedély megszerzéséről a mérőeszköz belföldi forgalomba hozója, vagy ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a mérőeszköz felhasználója tartozik gondoskodni.
(5) A hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszköztípuson változtatást csak akkor lehet végrehajtani, ha a forgalombahozó előzetesen gondoskodott a hitelesítési engedély módosíttatásáról.
(6) A mérésügyi szerv az eljárást megszünteti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak (ideértve az igazgatási szolgáltatási díj és illeték, valamint a kérelemhez jogszabály alapján csatolandó mellékletek tekintetében történő felhívást is) határidőben nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.
9. §
(1) A mérőeszköz típusvizsgálat célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköztípus megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak.
(2) Nemzetgazdasági vagy más fontos érdekből az OMH egyes nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök meghatározott célú használatát típusvizsgálat eredményétől teheti függővé.
(3) Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében az OMH felmentést adhat a típusvizsgálati kötelezettség alól.
(3) Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében a mérésügyi szerv felmentést adhat a típusvizsgálati kötelezettség alól.
(4) A hitelesítési engedélyt az OMH visszavonhatja, ha a mérőeszköztípus az engedélyezési okiratban foglaltaktól eltér, illetőleg a további hitelesítést vagy mérőeszközhasználatot újabb feltételekhez kötheti.
(4) A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv visszavonhatja, ha a mérőeszköztípus az engedélyezési okiratban foglaltaktól eltér, illetőleg a további hitelesítést vagy mérőeszközhasználatot újabb feltételekhez kötheti.

Hitelesítési eljárás

10. §
(1) A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak.
(2) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.
(3) A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett hitelesítési bélyeg, egyéb jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A mérésügyi szervek által használt tanúsító jeleket, a hitelesítési bélyegzők rajzát és alkalmazásának módját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jeleket és alkalmazásuk módját az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza.
(3) A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A mérésügyi szerv által használt törvényes tanúsító jeleket és alkalmazásuk módját az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza.
(3) A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.
(4) A mérésügyi szerv által országos illetékességgel hozott elsőfokú döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.
(4) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és eljárási rendjét az OMH hitelesítési előírásban határozza meg.
(4) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és eljárási rendjét a mérésügyi szerv hitelesítési előírásban határozza meg.

V. FEJEZET
FELJOGOSÍTÁS KALIBRÁLÁSRA (AKKREDITÁLÁS)

V. FEJEZET
AKKREDITÁLÁS

11. §
(1) A nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök pontosságának kalibrálással történő ellenőrzéséről - az OMH-tól kapott feljogosítás alapján - a kalibráló laboratóriumok jogosultak kalibrálási bizonyítványt kiadni. E feljogosítás nélkül kalibrálás külső fél számára nem végezhető.
(2) A kalibrálás nem hatósági tevékenység.
11. §   Az OMH a Nemzeti Akkreditáló Testülettel együttműködve - a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában.
11. §   A mérésügyi szerv a Nemzeti Akkreditáló Testülettel együttműködve - a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában.
11. §   A mérésügyi szerv az akkreditáló szervvel együttműködve - a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában.

VI. FEJEZET
MÉRÉSÜGYI ELLENŐRZÉS

VI. FEJEZET
MÉRÉSÜGYI ELLENŐRZÉS ÉS PIACFELÜGYELET

12. §
(1) Az OMH jogosult a mérésügyi és egyéb, mérésügyi feladatkörbe utalt tevékenységet érintő jogszabályok megtartásának ellenőrzésére.
(1) A mérésügyi szerv jogosult a mérésügyi és egyéb, mérésügyi feladatkörbe utalt tevékenységet érintő jogszabályok megtartásának ellenőrzésére.
(2) Az OMH ellenőrzésre feljogosított dolgozói a magánháztartás kivételével ellenőrzést végezhetnek mindenütt, ahol joghatással járó mérés végzésére szolgáló mérőeszközt használnak.
(2) A mérésügyi szerv ellenőrzésre feljogosított dolgozói a magánháztartás kivételével ellenőrzést végezhetnek mindenütt, ahol joghatással járó mérés végzésére szolgáló mérőeszközt használnak.
(3) AZ OMH a mérésügyi piacfelügyeleti jogkörében eljárva
a) a hitelesítési engedélyezési eljárásával biztosítja, hogy ne kerüljenek forgalomba,
b) más piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködve elősegíti, hogy ne maradjanak a forgalomban
a fogyasztók jogi érdekeit sértő vagy veszélyeztető, kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök.
(3) A mérésügyi szerv a mérésügyi piacfelügyeleti jogkörében eljárva
a) a hitelesítési engedélyezési eljárásával biztosítja, hogy ne kerüljenek forgalomba,
b) más piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködve elősegíti, hogy ne maradjanak a forgalomban
a fogyasztók jogi érdekeit sértő vagy veszélyeztető, kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök.

VI. FEJEZET
PIACFELÜGYELET ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

12. §
(1) A mérésügyi szerv a mérésügyi piacfelügyeleti jogkörében eljárva
a) a hitelesítési engedélyezési eljárásával biztosítja, hogy ne kerüljenek forgalomba,
b) más piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködve elősegíti, hogy ne maradjanak a forgalomban
a fogyasztók jogi érdekeit sértő vagy veszélyeztető, kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök.
(2) A mérésügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok súlyától függően a mérésügyi szerv a felelős személyt figyelmeztetés szankcióval sújtja vagy intézkedésként
a) a felügyeleti szervet vagy a felelős személyeket tájékoztatja a hiányosságokról és felelősségre vonást kezdeményez,
b) a hitelesítést érvényteleníti és a mérőeszköz használatát megtiltja,
c) megismételt típusvizsgálat kedvezőtlen eredménye esetén a hitelesítési engedélyt visszavonja,
d) dönt a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről,
e) szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményez a felelős személy ellen.

VII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Hitelesített mérőeszközök használata

13. §
(1) A hitelesített mérőeszközt úgy kell üzemben tartani és használni, hogy rendeltetésszerű működése, a mérési eredmények pontos leolvasása biztosítva legyen.
(2) Ha a hitelesített mérőeszköz valamely méréstechnikai tulajdonsága a hitelesítés érvényének időtartamán belül megváltozik, vagy rendeltetésszerű működése kétségessé válik, a mérőeszköz használója köteles gondoskodni a mérőeszköz használaton kívül helyezéséről, javíttatásáról és hitelesíttetéséről.
(3) A hitelesített mérőeszközt - az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája.

Mérésügyi díjak

14. §
(1) A mérésügyi szolgáltatások igénybevételéért igazgatási jellegű szolgáltatási díjat kell fizetni.
(1) A mérésügyi szolgáltatások igénybevételéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A mérésügyi díjkövetelés a gazdálkodó szervezettel szemben [Ptk. 685. § c) pont] azonnali beszedési megbízással érvényesíthető.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §
(1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet és az ezt módosító 61/1984. (XII. 13.) MT rendelet hatályát veszti.
(1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e törvény hatálybalépéséig alkalmazott tanúsító jelek az időszakos hitelesítés érvényességi időtartamának lejártáig hatályosak.
(2a) E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A törvény végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány a mérésügyi hatósági eljárás és az azzal összefüggő szabályok rendeletben történő megállapítására.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány a mérésügyi szerv vagy szervek kijelölése, eljárása és az azzal összefüggő szabályok rendeletben történő megállapítására.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a mérésügyi szerv vagy szervek kijelölését, a mérésügyi szerv hatósági eljárásának részletes szabályait,
b) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységeit,
c) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységeit,
d) a Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységeket,
e) a Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységeket,
f) a kötelező hitelesítésű mérőeszközöket,
g) a mérésügyi hatóság által használt törvényes tanúsító jeleket, hitelesítési bélyegzőket, valamint a hitelesítést helyettesítő minősítők tanúsító jeleinek rajzait és alkalmazásuk módját
rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap az OMH irányítását ellátó miniszter, hogy a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokat tartalmazó szabályokat rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap az OMH irányítását ellátó miniszter, hogy a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokat tartalmazó szabályokat, a mérőedényként használt palackok forgalomba hozatalának feltételeit, illetve az előrecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatmértékeit és az ellenőrzés módszereit rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását ellátó miniszter, hogy a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokat tartalmazó szabályokat, a mérőedényként használt palackok forgalomba hozatalának feltételeit, illetve az előrecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatmértékeit és az ellenőrzés módszereit rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását ellátó miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben a mérésügyi hatóság részére a mérésügyi eljárásért fizetendő díj - ideértve a jogorvoslati díjat is - mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat, rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását ellátó miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a mérésügyi hatóság részére a mérésügyi eljárásért fizetendő díj - ideértve a jogorvoslati díjat is - mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat, rendeletben állapítsa meg.
(6) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.
(6) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és szabályait rendeletben állapítsa meg.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1991. ÉVI XLV. TÖRVÉNYHEZ

Törvényes mértékegységek

I. FEJEZET
A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEI

(1) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységei:
a) A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m. A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz.
b) A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg. A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sévres-ben őrzött platina-irídium henger tömege.
c) Az idő mértékegysége a másodperc; jele: s. A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás
9 192 631 770 periódusának időtartama.
d) A villamos áramerősség mértékegysége az amper; jele: A. Az amper olyan állandó villamos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny körkeresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2·10-7 newton erőt hozna létre.
e) A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K. A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.
f) Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol. A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben.
A mól alkalmazásakor meg kell határozni az elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet.
g) A fényerősség mértékegysége a kandela; jele: cd.
A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540·1012 hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683-ad watt per szteradián.
(2) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer kiegészítő egységei:
a) A síkszög mértékegysége a radián; jele: rad.
A radián a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti síkszög.
b) A térszög mértékegysége a szteradián; jele: sr.
A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó középponti térszög.
(3) A kiegészítő egységek dimenziótlan származtatott egységek, melyek további származtatott egységek kifejezésére használhatók abból a célból, hogy az azonos dimenziójú, de különböző fajtájú mennyiségek mértékegységei egymástól megkülönböztethetők legyenek.
(4) A mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni:
     
     
Prefixum neve Prefixum jele A prefixummal
jelképezett szorzó
     
     
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto* h 102
deka* da 101
deci* d 10-1
centi* c 10-2
milli m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
     
     
*A hekto, deka, deci és centi prefixumokkal képezhető törvényes többszörösök és törtrészek:

hektoliter (hl vagy hL), hektopascal (hPa), dekagramm (dag vagy dkg), deciliter (dl vagy dL), deciméter (dm), centiméter (cm), centigramm (cg), centiliter (cl vagy cL), centigray (cGy), centisievert (cSv).

II. FEJEZET
A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER SZÁRMAZTATOTT EGYSÉGEI

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei az alapegységek és a kiegészítő egységek hatványainak szorzataként vagy hányadosaként képezhetők a megfelelő mennyiségekre vonatkozó fizikai egyenletek alapján.
A származtatott egységek az alapegységeken és a kiegészítő egységeken kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is kifejezhetők.
A külön nevű származtatott egységek a következők:


1. A frekvencia mértékegysége a hertz (ejtése: herc);
  jele: Hz. 1 Hz = 1 s-1
2. A radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerel (ejtése: bekerel);
  jele: Bq. 1 Bq =1 s-1
3. Az erő mértékegysége a newton (ejtése: nyúton);
  jele: N 1 N =1 m·kg·s-2
4. A nyomás mértékegysége a pascal (ejtése: paszkál);
  jele: Pa. 1 Pa =1 N·m-2
5. Az energia mértékegysége a joule (ejtése: dzsúl);
  jele: J 1 J = ×1 N·m
6. A teljesítmény mértékegysége a watt (ejtése: watt);
  jele: W 1 W = 1 J·s-1
7. Az elnyelt sugárdózis mértékegysége a gray (ejtése: gréj);
  jele: Gy. 1 Gy = 1 J·kg-1
8. A dózisegyenérték mértékegysége a sievert (ejtése: szívert);
  jele: Sv. 1 Sv =1 J·kg-1
9. A villamos töltés mértékegysége a coulomb (ejtése: kulomb);
  jele: C. 1 C = 1 A·s
10. A villamos feszültség mértékegysége a volt;
  jele: V. 1 V = 1 W·A-1
11. A villamos kapacitás mértékegysége a farad;
  jele: F. 1 F = 1 C·V-1
12. A villamos ellenállás mértékegysége az ohm (ejtése: óm);
  jele: Ω. 1 Ω = 1 V·A-1
13. A villamos vezetőképesség mértékegysége a siemens (ejtése: szimensz);
  jele: S. 1 S = 1 Ω-1
14. A mágneses fluxus mértékegysége a weber (ejtése: véber);
  jele: Wb. 1 Wb = 1 V·s
15. A mágneses indukció mértékegysége a tesla (ejtése: teszla);
  jele: T. 1 T = 1 Wb·m-2
16. Az induktivitás mértékegysége a henry (ejtése: henri);
  jele: H. 1 H = 1 Wb·A-1
17. A fényáram mértékegysége a lumen;
  jele: lm. 1 lm = 1 cd·sr
18. A megvilágítás mértékegysége a lux;
  jele: lx. 1 lx = 1 lm·m-2

III. FEJEZET
A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZEREN KÍVÜLI, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ TÖRVÉNYES MÉRTÉKEGYSÉGEK

Térfogat

(1) Térfogat (űrtartalom) mértékegysége a liter; jele: l
1 l = 1 dm3 = 0,001 m3 = 10-3m3
(2) A literrel kapcsolatban a hekto, deci és centi prefixumok is használhatók.
(3) A liter jeleként a L is használható.

Síkszög

(1) Síkszög-mértékegységek:
a) a fok; jele: °
b) a perc (ívperc); jele: ´

c) a másodperc (ívmásodperc); jele: ″
(2) A fokkal, az ívperccel és az ívmásodperccel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Tömeg

Tömeg-mértékegység a tonna; jele: t
1 t = 1000 kg = 103 kg = 1Mg


Idő

(1) Idő-mértékegységek:
a) a perc; jele: min
1 min = 60 s
b) az óra; jele: h
1 h = 60 min = 3600 s
c) a nap; jele: d
1 d = 24 h = 1440 min =86 400 s
d) a naptári időegységek: a hét, a hónap, az év.
(2) A fenti időmértékegységekkel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Sebesség

Sebesség-mértékegység a kilométer per óra; jele: km/h


Munka, energia

Munka- (energia) mértékegység a wattóra; jele: W·h.
1 W·h = 3600 J


Hőmérséklet

(1) Hőmérséklet-mértékegység a Celsius-fok (kiejtése: celziusz-fok); jele: °C.
(2) 0 Celsius-fok hőmérséklet 273,15 kelvin hőmérséklettel egyenlő.
(3) A Celsius-fok, mint hőmérséklet-különbség, egyenlő a kelvinnel.
(4) A Celsius-fokkal kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

IV. FEJEZET
A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZEREN KÍVÜLI, KIZÁRÓLAG MEGHATÁROZOTT SZAKTERÜLETEN HASZNÁLHATÓ TÖRVÉNYES MÉRTÉKEGYSÉGEK

Hosszúság

(1) Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri mérföld.
1 tengeri mérföld= 1852 m
(2) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a csillagászati (asztronómiai) egység.
1 csillagászati egység = 1,496·1011 m
(3) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a parsec (kiejtése: parszek); jele: pc.
1 pc = 3,0857·1016 m (közelítő érték)
(4) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a fényév.
1 fényév = 9,460·1015 m (közelítő érték)
(5) A tengeri mérfölddel, a csillagászati egységgel, a parsec-kal és a fényévvel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Terület

(1) Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár; jele: ha.
1 ha = 10 000 m2 = 104 m2
(2) A hektárral kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Síkszög

Csak a geodéziában használható síkszög-mértékegység az újfok vagy a gon; jele: gon.


Tömeg

(1) Csak az atom- és magfizikában használható tömegmértékegység az atomi tömegegység; jele: u.
(2) Az atomi tömegegység a szén-12-atom tömegének 1/12-szerese.
1 u = 1,660 57·10-27kg (közelítő érték)

Nyomás

(1) Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nyomás-mértékegység a bar; jele: bar.
1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa
(2) Orvosi vérnyomásmérő készülékeknél használható a milliméter-higany; jele: mmHg.
1 mmHg = 133,322 Pa

Energia

(1) Csak az atom- és magfizikában használható energia-mértékegység az elektronvolt; jele: eV.
1 eV = 1,602 19·10-19 J (közelítő érték)

Teljesítmény

(1) Csak elektromos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a voltamper; jele: VA.
1 VA = 1 W
(2) Csak elektromos meddő teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var.
1 var = 1 W

2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1991. ÉVI XLV. TÖRVÉNYHEZ

TANÚSÍTÓ JELEK

A tanúsító jelet (a bélyegzőlenyomatot, illetve a levonóképes bélyeget) a mérőeszköz

kell elhelyezni. A levonóképes bélyegre az adatokat vízzel nem oldható tintával kell rávezetni.

a) külső felületén (festékező-, marató-, beütő bélyegzés, levonóképes bélyeg) vagy
b) adattábláján, illetve a felület e célra szolgáló, képlékeny fémből kialakított helyén, meghatározott zárócsavarjának eltávolítását meggátló képlékeny anyagban (beütő bélyegzés) vagy
c) burkolatának felbontásakor egymáshoz képest elmozduló részek felületén kialakított, átfúrt elemeken átfűzött huzalos záróbélyeg fémpogácsáján (nyomóbélyegzés)

1. Használati etalon hitelességének tanúsítása

1.1. Használati etalon hitelesítési bélyegző lenyomata
  Körkeretben a magyar Korona stilizált rajzolata, körülötte az Országos Mérésügyi Hivatal elnevezésének kezdőbetűi
  A lenyomat
mérete Ø mm
A bélyegző anyaga
   
  5; 8; 12 gumi (festékező, marató)
     
  2; 3; 5 acél, beütő
     
  8 acél, nyomó
     
  4 sárgaréz, nyomó
1.2. Használati etalon hitelesítési levonóképes bélyeg (matrica, tapadócimke)
  Lekerekített sarkú, fekete keretes, álló téglalap alakú arany mezőben a magyar Korona fekete kontúros stilizált rajzolata. A Korona körül az Országos Mérésügyi Hivatal elnevezésének kezdőbetűi. Alkalmazásakor a betűk alatt az ügyszámot és a hitelesítés évszámát fel kell tüntetni.
   
  Méretek: 20 mm x 28 mm.

2. Használati mérőeszköz hitelességének tanúsítása

2.1. Hitelesítési bélyegző lenyomata
  Körkeretben a magyar Korona stilizált rajzolata. A Korona bal és jobb oldalán az évszám utolsó két számjegye, vagy a bélyegzőlenyomat alatt külön évszámbélyegző.
     
  A Korona alatt:  
  - egyjegyű
arab szám
(a mértékhitelesítő hivatal száma)
     
  - kétjegyű arab szám, vagy nyomtatott nagybetű és arab szám, vagy ugyanezek fordított sorrendben. (a mértékhitelesítő egyéni száma)
     
  A lenyomat
mérete Ø mm
A bélyegző anyaga
és kialakítása
   
  5; 8; 12 gumi (festékező, marató)
  2; 3; 5 acél, beütő
  8 acél, nyomó
2.2. Égetett hitelesítési bélyegző lenyomata
  Felül félkörben lezárt négyszögben a magyar Korona stilizált rajzolata. A Korona alatt a mértékhitelesítő egyéni száma.
     
  A lenyomat
mérete, mm
A bélyegző anyaga
   
  40x60 szürke öntvény
2.3. Préselt és homokfúvott hitelesítési bélyegző lenyomata
  A Korona alatt:  
  egyjegyű arab
szám
(a mértékhitelesítő hivatal száma)
     
  A lenyomat hosszmérete
mm

A bélyegző anyaga
   
  4; 6; 10 műanyag fólia
  7; 10 horganyzott fémlemez
2.4. Hitelesítési és mérőeszköz vizsgálati levonóképes bélyeg (matrica, tapadócímke)
Alul és felül egyenessel, kétoldalt pedig kívülről domború félkörívekkel határolt hosszúkás, fekvő, fekete keretes ezüstszürke mezőben a magyar Korona fekete kontúros, stilizált rajzolata. A Koronától jobbra fent az Országos Mérésügyi Hivatal elnevezésének kezdőbetűi. A betűk alá az ügyszámot és évszámot (az OMH Központja által végzett hitelesítés esetén) vagy a hitelesítő egyéni számát és az évszámot kell beírni.

   
  Méretek:
  25 mm x 15 mm vagy
  50 mm x 25 mm

3. A mérésügyi feladat elvégzése időpontjának külön bélyegzéssel való tanúsítása (évszámbélyegzés)

3.1. Évszámbélyegző lenyomata
  Az évszám utolsó három számjegye.
  A lenyomat mérete
mm
A bélyegző anyaga
és kialakítása
   
gumi és acél, nyomó 6x9; 8x11 gumi (festékező, marató)
  2x4; 5x8 acél, beütő
992 8 acél, nyomó
acél, beütő 4 sárgaréz, nyomó
3.2. Égetett évszámbélyegző lenyomata
  Az évszám utolsó három számjegye, három oldalról keretbe foglalva.
  A lenyomat
mérete mm
A bélyegző anyaga
   
  50x28 szürke öntvény

4. Mérőeszköz-minősítő vizsgálat elvégzésének tanúsítása

4.1. Mérőeszköz minősítési bélyegző lenyomata
  Hatszögletű keretben a magyar Korona stilizált rajzolata, a Korona bal és jobb oldalán az évszám utolsó két számjegye vagy a bélyegzőlenyomat alatt külön évszámbélyegző. A Korona alatt a minősítést végző egyéni jele.
  A lenyomat
mérete mm
A bélyegző anyaga
   
  8; 12 gumi (festékező, marató)
  5 acél, beütő
  8 acél, nyomó
  4 sárgaréz, nyomó
4.2. Mérőeszköz minősítési levonóképes bélyeg (matrica, tapadócímke)
Hosszúkás, fekvő, nyolcszögalakú sárga mezőben a bal oldalon a magyar Korona fekete kontúros stilizált rajzolata. Jobbra fent „MÉRŐESZKÖZ MINŐSÍTÉS” felirat. A felirat alatt az ügyszámot és az évszámot, vagy a minősítést végző egyéni jelét és az évszámot kell feltüntetni.

   
  Méretek:
  25 mm x 15 mm vagy
  47 mm x 22 mm
[Az e mellékletben feltüntetett ábrák a levonóképes bélyegek (matricák, tapadócímkék) és bélyegző lenyomatok felismerésére szolgáló illusztrációk, nem méretarányosak. A nyomdai, illetve beütő szerszámok esetén a végleges kivitelezés a technológiának megfelelően módosulhat.]

1-2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1991. ÉVI XLV. TÖRVÉNYHEZ

  • A jogszabály 1991. október 9-én jelent meg a Magyar Közlöny 111. számában.
  • hatályba lépett 1992. január 1-jén.
A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lépett hatályba. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lépett hatályba. 2004. május 1-jén lépett hatályba. 2004. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lépett hatályba.