Hatályos állapot
Közlönyállapot
2007.03.26. - 2007.07.31.
2007.08.01. - 2007.09.11.
2007.09.12. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.01.31.
2008.02.01. - 2008.03.31.
2008.04.01. - 2008.07.31.
2008.08.01. - 2008.08.06.
2008.08.07. - 2009.01.01.
2009.01.02. - 2009.07.31.
2009.08.01. - 2009.09.22.
2009.09.23. - 2010.01.30.
2010.01.31. - 2011.08.24.
2011.08.25. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.08.31.
2012.09.01. - 2014.08.31.
2014.09.01. - 2015.04.16.
2015.04.17. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2017.06.08.
2017.06.09. - 2017.12.22.
2017.12.23. - 2019.05.31.
2019.06.01. - 2019.06.07.
2019.06.08. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. § (1) bekezdésének 12-13. és 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) rendelkezéseire is - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a felsőoktatási törvény 3. §-ában meghatározott természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. § (2) bekezdésében meghatározott természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya - összhangban a felsőoktatási törvény 140. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseivel - nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatóira.
(2) E rendelet hatálya - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, valamint a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra.
(2) E rendelet hatálya - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra.
(2) E rendelet hatálya - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra.

Értelmező rendelkezések

2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) közismereti tanári szakok: magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelem szakos tanár; idegen nyelv szakos tanár; matematikatanár; informatikatanár; számítástechnika szakos tanár; természetismeret szakos tanár; fizikatanár; biológiatanár; kémiatanár; földrajztanár; ének-zene tanár; rajztanár; rajz- és vizuális nevelő tanár; technika és életvitel szakos tanár; technikatanár; testneveléstanár; gazdaságismeret tanár; háztartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár; filozófia szakos tanár; filmelmélet és filmtörténet szakos tanár; művészettörténet szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészségtan tanár; ügyvitel szakos tanár, továbbá az a képzés, amelyen 2006. szeptember 1-je előtt a hallgató - második közismereti tanári képzés alapján - mentesült a költségtérítés megfizetése alól;
b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki
da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;
e) családfenntartó: az a hallgató,
ea) akinek legalább egy gyermeke van,
eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult;
f) nagycsaládos: az a hallgató, akinek
fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;
g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
ga) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy
ga) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;
g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
ga) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;
h) saját bevétel: a felsőoktatási törvény 125. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele.
h) saját bevétel: a felsőoktatási törvény 125. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás.
h) saját bevétel: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás;
h) saját bevétel: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, jogi személytől kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás;
i) államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató, valamint 2012 szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. A magyar állami ösztöndíjas hallgatóhoz képest a magyar állami részösztöndíjas hallgatót a jogosultsági elszámoláskor és a részére biztosított támogatások tekintetében 0,5-ös szorzóval kell figyelembe venni.
i) államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató, valamint 2012 szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató.
j) külhoni magyar hallgató: külföldön lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló hallgató, ideértve a kedvezménytörvény hatálya alatt álló hallgatót is.
(2) E rendelet alkalmazásában - az érintett támogatási forma megszűnése miatt - a felsőoktatási törvény 147. §-ának 10. pontja szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki
a) árva, vagy
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy
c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy
d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.
3. §
(1) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és
a) 1997. január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonyának keretében tanulmányainak befejezéséig;
b) az 1997/1998-as tanévben 1997. január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, amennyiben
ba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban: első alapképzés), vagy
bb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon első egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban: első kiegészítő alapképzés);
c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében
ca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy
cb) amennyiben tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy
cc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy
cd) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül;
d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben
da) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
db) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
dc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy hittanár-nevelő képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
dd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
de) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül;
de) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül;
e) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban.
f) 2006. március 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében tanulmányokat kezdett hallgató a felsőfokú szakképzés képzési idejét kettővel meghaladó számú félévig.
(2) A felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevőnek a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy.
3. §   Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftv. 114/D. § (3) bekezdésében meghatározott hallgató.

A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség biztosításának feltételei és szabályai
[a felsőoktatási törvény 46. §-a (5) bekezdésének c) pontjához]

A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség biztosításának feltételei és szabályai

4. §
(1) A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat.
(2) A hallgató szociális alapon - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint - az alábbi fizetési kötelezettségek esetén részesülhet részletfizetési kedvezményben vagy engedélyezhető részére a fizetési kötelezettség halasztása:
a) a képzési hozzájárulás,
b) a térítési díj,
c) a kollégiumi díj.
(3) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint - mentesíthető a fizetési kötelezettség alól
a) a képzési hozzájárulás,
b) a felsőoktatási törvény 125. §-a (3) bekezdése alapján igénybe vett szolgáltatások térítési díja
esetében.
(3) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint - mentesíthető a fizetési kötelezettség alól
b) a felsőoktatási törvény 125. §-a (3) bekezdése alapján igénybe vett szolgáltatások térítési díja
esetében.
b) az Nftv. 82. §-ában foglaltak szerint igénybe vett szolgáltatások térítési díja
esetében.
(4) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Az intézmény a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat a térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint.
(5) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a felsőoktatási törvény 125. §-ának (4) bekezdése alapján a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.
(5) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az Nftv. 82. § (2) bekezdése alapján a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.
(6) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint a felsőoktatási törvény 27. §-ának (11) bekezdése szerint létrehozott bizottság vagy az intézményi szabályzat hallgatói követelményrendszere részében megjelölt szervezet jár el.
(6) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint létrehozott bizottság vagy az intézményi szabályzat hallgatói követelményrendszere részében megjelölt szervezet jár el.
(7) A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről.
5. §
(1) A képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól mentesül - a bejelentkezett hallgatókról szakonként, képzési áganként, képzési területenként vagy az intézmény szabályzatában meghatározott egyéb tanulmányi osztályozás szerint - az összesített kreditindex alapján képzett rangsor szerinti hallgatók intézményi térítési és juttatási szabályzatban meghatározott része.
(1) A képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól mentesül - a bejelentkezett hallgatókról szakonként, képzési áganként, képzési területenként vagy az intézmény szabályzatában meghatározott egyéb tanulmányi osztályozás szerint - az összesített korrigált kreditindex alapján képzett rangsor szerinti hallgatók intézményi térítési és juttatási szabályzatban meghatározott része.
(1) A képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól mentesül - a bejelentkezett hallgatókról szakonként, képzési áganként, képzési területenként vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb tanulmányi osztályozás szerint - az összesített kreditindex alapján képzett rangsor szerint a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatók tizenöt százaléka.
(2) A mentesség megállapítása során az adott tanévre költségtérítéses képzési formáról államilag támogatott képzési formára átsorolt hallgatókat is figyelembe kell venni, míg az államilag támogatott képzési formáról költségtérítéses képzési formára átsorolt hallgatókat figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Az intézmény a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók költségtérítés-fizetési kötelezettségét elengedheti, amennyiben a hallgatók képzéséhez kapcsolódó költségeket más saját bevétele terhére biztosítja.

Az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei
[a felsőoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének a) pontjához]

Az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei
[a felsőoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének a) pontjához]

Az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei

6. §
(1) A hallgató részére
a) szociális alapú támogatás a felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatásának,
a) szociális alapú támogatás a felsőoktatási intézménynek az Nftv. 84. § (2) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatásának,
b) teljesítmény alapú támogatás,
ba) a felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatása,
bb) az államilag támogatott képzésben részt vevők által fizetett, a felsőoktatási törvény 125/A. §-a (2)-(3) bekezdése szerinti képzési hozzájárulásból származó bevétele
terhére nyújtható.
b) teljesítmény alapú támogatás,
ba) a felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatása,
terhére nyújtható.
ba) a felsőoktatási intézménynek az Nftv. 84. § (2) bekezdése szerint nyújtott költségvetési támogatása,
terhére nyújtható.
(2) A felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat.
6. §   Az Nftv. 85/B. §-ában meghatározottak szerint a hallgató részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú támogatáson túlmenően a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat.
7. §   A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel:
a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj,
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része,
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,
bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása,
c) doktorandusz ösztöndíj,
d) egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj kifizetésére,
e) az intézményi működési költségek finanszírozására
ea) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére,
eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,
ec) kollégium fenntartása, működtetése,
ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás,
ee) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása.
ee) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása.
8. §
(1) A 7. § aa) és ac) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított, a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 59-69 százalékát.
(1) A 7. § aa) és ac) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 59-64 százalékát.
(1) A 7. § aa) és ac) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 59 százalékát.
(2) A 7. § ba)-bb) és be) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított:
a) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 25-40 százalékát, továbbá
a) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 30-40 százalékát, továbbá
a) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 35-40 százalékát, továbbá
b) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás normatívája] intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és
c) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] 56 százalékát.
(2) A 7. § ba)-bb) és be)-bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított:
a) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] legalább 20 százalékát, továbbá
a) hallgatói normatíva legalább 20 százalékát,
b) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás normatívája] intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és
b) lakhatási támogatás normatívája intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és
c) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] 56 százalékát.
c) tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát.
(2) Az Nftv. 85/C. § ba)-bb) és be)-bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított
a) hallgatói normatíva legalább 20 százalékát,
b) lakhatási támogatás normatívája intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és
c) tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát.
9. §
(1) A 7. § ea) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított intézményi összegének 24%-át.
(1) A 7. § ea) pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított intézményi összegének 24%-át.
(1) Az Nftv. 85/C. § ea) pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított intézményi összegének 24%-át.
(2) A 7. § eb) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] e rendelet hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intézményi összegének 20%-át.
(2) A 7. § eb) pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intézményi összegének 20%-át.
(2) Az Nftv. 85/C. § eb) pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intézményi összegének 20%-át.
(3) A 7. § ab) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének f) pontja szerinti támogatás [köztársasági ösztöndíj] e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét.
(3) A 7. § ab) pontja szerint kell felhasználni a köztársasági ösztöndíj e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét.
(3) Az Nftv. 85/C. § ab) pontja szerint kell felhasználni a köztársasági ösztöndíj e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét.
(3) Az Nftv. 85/C. § ab) pontja szerint kell felhasználni a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét.
(4) A 7. § ec) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás [kollégiumi támogatás] intézményi összegét.
(4) A 7. § ec) pontja szerint kell felhasználni a kollégiumi támogatás intézményi összegét.
(4) Az Nftv. 85/C. § ec) pontja szerint kell felhasználni a kollégiumi támogatás intézményi összegét.
(5) A 7. § ed) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás] e rendelet hatálya alá tartózó hallgatók után biztosított intézményi összegének intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legfeljebb 70%-át.
(5) A 7. § ed) pontja szerint kell felhasználni a lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legfeljebb 70%-át.
(5) Az Nftv. 85/C. § ed) pontja szerint kell felhasználni a lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legfeljebb 70%-át.
(6) A 7. § ee) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének minimum 1%-át.
(6) A 7. § ee) pontja szerint kell felhasználni a hallgatói normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének minimum 1%-át.
(6) Az Nftv. 85/C. § ee) pontja szerint kell felhasználni a hallgatói normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének minimum 1%-át.
10. §
(1) A 7. § a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére.
(1) Az Nftv. 85/C. § a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére.
(2) A 7. § a), ba), bc)-be), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A felsőoktatási intézmény - a tanulmányi félév első hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról.
(2) A 7. § a), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A felsőoktatási intézmény - a tanulmányi félév első hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról.
(2) Az Nftv. 85/C. § a), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A felsőoktatási intézmény - a tanulmányi félév első hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról.
(3) A 7. § aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet. A 7. § ba)-bc) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban.
(3) A 7. § aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A 7. § ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ba)-bb) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban.
(3) A 7. § aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A 7. § ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ba)-bb) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bf) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
(3) Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ba)-bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bf) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
(3) Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen az alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ba)-bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bf) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
(4) Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott időre, havonta folyósított, a felsőoktatási törvény 46. §-ának (9) bekezdése szerinti nem kötelező juttatás.
(4) Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított, a felsőoktatási törvény 46. §-ának (9) bekezdése szerinti nem kötelező juttatás.
(4) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított, a felsőoktatási törvény 46. §-ának (9) bekezdése szerinti nem kötelező juttatás.
(4) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás.
(5) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsőoktatási intézmény jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot.
(6) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott szerv - a felsőoktatási törvény 78. §-a (2) bekezdése alapján - a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt azzal, hogy
a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás;
a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás;
b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás.
(6) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott szerv - az Nftv. 61. § (2) bekezdése alapján - a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt azzal, hogy
a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás;
b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás.
(7) A hallgató a 7. § b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
(7) A hallgató az Nftv. 85/C. § b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, akkor abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. Az Nftv. 103. § (9) bekezdése alapján közösen hirdetett magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben a hallgató a szakot meghirdető és az oklevelet kiadó intézménytől részesülhet ezekben a támogatásokban. A hallgató az Nftv. 85/C. § ab) alpontja által meghatározott jogcímen egyidejűleg csak egy intézményben részesülhet támogatásban. Ha több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerinti juttatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
(8) A 7. § aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható.
(8) Az Nftv. 85/C. § aa) alpontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható.
11. §
(1) A felsőoktatási intézmények által a hallgató részére nyújtható támogatások jogcímeit és feltételeit egy tanév időtartamára előre kell megállapítani, továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni.
(2) A felsőoktatási intézmény a hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a térítési díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint a kollégiumi díjat, továbbá a felsőoktatási törvény 125/A. §-ának (3) bekezdése alapján a képzési hozzájárulás megállapításának szabályait és a 126. §-ának (2) bekezdése alapján a költségtérítés mértékét egy tanév időtartamára kell megállapítani, továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni.
(2) A felsőoktatási intézményben a hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a térítési díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint a kollégiumi díjat, és a felsőoktatási törvény 126. §-ának (2) bekezdése alapján a költségtérítés mértékét egy tanév időtartamára kell megállapítani, továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni.
(2) A felsőoktatási intézményben a hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a térítési díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint a kollégiumi díjat, és az Nftv. 46. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján az önköltség, illetve a költségtérítés mértékét egy tanév időtartamára kell megállapítani, továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni.
(3) A 7. § b) pontban meghatározott juttatás hallgatói kérelemre adható.
(3) Az Nftv. 85/C. § b) pontban meghatározott juttatás hallgatói kérelemre adható.

A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek
[a felsőoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének b) pontjához]

A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek

12. §
(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni.
(2) A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni.
(3) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 4. § (4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót a felsőoktatási törvény 52. §-ának (2) bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell részesíteni, akkor az előnyben részesítés felsőoktatási törvényben meghatározott feltételének fennállását is.
(3) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 4. § (4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót az Nftv. 41. § (1) bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell részesíteni, akkor az előnyben részesítés felsőoktatási törvényben meghatározott feltételének fennállását is.
(3) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 4. § (4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót az Nftv. 41. § (1) bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell részesíteni, akkor az előnyben részesítés Nftv.-ben meghatározott feltételének fennállását is.
(4) A szakkollégiumként működő kollégiumok és diákotthonok a (3) bekezdéstől eltérő pontrendszert is alkalmazhatnak.
(5) A lakhatási feltételek támogatására a szociális támogatás keretében kerül sor.

Az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatos feltételek
[a felsőoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének b) pontjához]

Az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatos feltételek

Tanulmányi ösztöndíj

13. §
(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget.
(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor - az abban részesülők körének és számának meghatározásakor - biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
(3) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(4) Korábban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató esetében arról, hogy a hallgató milyen feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a fogadó intézményben, a fogadó felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában kell rendelkezni.
(5) A felsőoktatási intézménynek a 2007. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során figyelemmel kell lennie arra, hogy e hallgatók közül az alacsony tanulmányi teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre.

Doktorandusz ösztöndíj

14. §
(1) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató doktorandusz ösztöndíjának éves összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával.
(1) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató doktorandusz ösztöndíjának éves összege az Nftv.-ben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával.
(2) A bejelentkezett doktoranduszok számára az (1) bekezdésben meghatározott éves összeg egy tizenketted részét kell havonta kifizetni.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

14/A. §
(1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.
(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak.
(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg.

A rászorultsági alapon adható juttatások
[a felsőoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének c) pontjához]

A rászorultsági alapon adható juttatások

Alaptámogatás

15. §
(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

16. §
(1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.
(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek,
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt.
e) árva.
(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 26. § szerinti ösztöndíjban részesül.
(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 26-26/A. § szerinti - nem a részképzés idejére adományozott - ösztöndíjban részesül.
17. §
(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - folyósított egyszeri juttatás.
(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

18. §
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj) olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.
(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(2) Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján meghatározott összeghatárt.
(7) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
(8) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
19. §
(1) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő szervezet) látja el.
(1) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő szervezet) látja el.
(2) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatási és kulturális miniszter adományozza.
(2) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatásért felelős miniszter adományozza.
(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által az Ösztöndíjrendszer keretében pénzeszközátadásként a pályázatkezelő szerkezet kezelésében levő számlára félévente egy összegben eljuttatott támogatást a pályázatkezelő szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül szolgáló felsőoktatási intézmény számára pénzeszközátadásként köteles átadni, és az átutalásról félévente köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzatnak.
(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot.
(5) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.
(6) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, akkor az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész fizetésével együtt.
(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsőoktatási intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról a pályázatkezelő szervezettel. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást követően a pályázatkezelő szervezet közli a települési, illetve a megyei önkormányzatokkal.
(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását követően visszautalja.
(10) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn - de legfeljebb 15 napon - belül írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe,
a) a hallgató neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe,
b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje,
b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája,
c) a tanulmányok halasztása.
(11) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
20. §
(1) A felsőoktatási intézmények térítésmentesen kötelesek havonta, az egyéb általuk nyújtott juttatásokkal együtt és azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezettől a számlájára átutalta.
(2) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
(3) Az állami felsőoktatási intézmények költségvetésében az intézményi ösztöndíjrészként megjelenő költségvetési támogatások elszámolására - a jogosultság figyelembevételével - az éves beszámoló keretében kerül sor.
(4) A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények az intézményi ösztöndíjrészt biztosító finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az ösztöndíj folyósításáról elszámolni az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak.
(4) A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények az intézményi ösztöndíjrészt biztosító finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az ösztöndíj folyósításáról elszámolni az Emberi Erőforrások Minisztériumának.
(5) E rendelet alkalmazásában a fővárosi önkormányzatot megyei önkormányzatnak, a fővárosi kerületi önkormányzatot települési önkormányzatnak kell tekinteni.

A hallgató szociális helyzete

21. §
(1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát és jövedelmi helyzetét,
a) az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára,
g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.
(3) A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és juttatási szabályzata határozza meg.
(4) A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten - a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben - egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Az állami fenntartásban működő kollégiumok alapszolgáltatásai, a kérhető térítési díj legmagasabb összege, a kollégium komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételei
[a felsőoktatási törvény 52. §-ának (8) bekezdéséhez]

Az állami fenntartásban működő kollégiumok alapszolgáltatásai, a kérhető térítési díj legmagasabb összege, a kollégium komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételei

A kollégiumi elhelyezés

22. §
(1) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni.
(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsődlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. Az intézményben alkalmazott további feltételekről az intézményi térítési és juttatási szabályzat rendelkezik.
(3) Az egyes férőhelyek besorolásáról a felsőoktatási intézmény vezetője és a hallgatói önkormányzat közötti, a tanév kezdetét megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás rendelkezik azzal, hogy
a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férőhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 3 vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem volt felújítva;
b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, ha egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést;
c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést;
d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 10 éven belül volt felújítva.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazása során felújítás minden olyan beruházás, amely a kollégium összértékéhez képest meghatározó költségráfordítás során a kollégiumi lakhatási körülményeket javítja, kivéve a kollégium állagmegőrzését célzó ráfordítást.
(5) A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő, államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót, amennyiben e rendelet hatálybalépése előtt kollégiumi elhelyezésben részesült, kérelme esetén fel kell venni a kollégiumba.
23. §
(1) Az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott kollégiumi díj havi összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók és az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi normatíva éves összegének
a) az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a;
b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a;
c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a;
d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a.
(2) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, továbbá a személyi számítógépek, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kisfogyasztású háztartási eszközök üzemeltetési lehetőségét kell érteni.

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei [a felsőoktatási törvény 104. §-ának (5) bekezdéséhez]

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei

24. §
(1) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg.
(2) A nemzeti felsőokattási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg.
(2) A nemzeti felsőokattási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg.
(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.
(3) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
(4) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően - a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt - a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatot a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű képzésben való részvétel. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten.
(3) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
(3) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
(4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően - a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt - a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.
(4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően - a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt - a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.
(4) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően - a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt - a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására.
(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(5) Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára nem folyósítható.
(7) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)−(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni az intézmény javaslata alapján. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(7) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(7) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(8) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
(8) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje
[a felsőoktatási törvény 118. §-ának (6) bekezdéséhez]

Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje

25. §
(1) A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető el.
(2) A pályázat kizárólag a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven - az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint - államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja.
(2) A pályázat
a) a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven - az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint -
a) a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven - az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint -
b) külföldi teljes vagy részképzés keretében
államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja.
(3) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatási és kulturális miniszter írja ki és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.
(3) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatási és kulturális miniszter írja ki és a Balassi Intézet bonyolítja le.
(3) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős miniszter írja ki és a Balassi Intézet bonyolítja le.
(3) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős miniszter írja ki .
(3) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős miniszter írja ki.
(4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
(5) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (3) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturális miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról.
(5) A pályázatokat a Balassi Bálint Intézethez kell benyújtani, amely rangsorolja azokat. Az oktatási és kulturális miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási intézményt is.
(5) A pályázatokat a Balassi Bálint Intézethez kell benyújtani, amely rangsorolja azokat. Az oktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási intézményt is.
(5) Az oktatásért felelős miniszter a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási intézményt is.
(6) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe és az érintett nemzeti és etnikai kisebbség országos kisebbségi önkormányzatához is.
(6) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe és az érintett országos nemzetiségi önkormányzathoz is.
(7) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.

Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje
[a felsőoktatási törvény 119. §-ának (3) bekezdéséhez]

Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje

26. §
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben képzésben részt vevő hallgató részére - magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.
(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel
a) a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 15%-ának,
b) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának,
c) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének.
(3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki.
(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre.
(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. A két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján Magyarországon önköltséges tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjából fizeti.
(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.
(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a Balassi Intézet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.
(6) A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött megállapodás előírásai szerint kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományozott ösztöndíjat a felsőoktatási intézmények folyósítják.
(7) Nemzetközi megállapodás vagy a kedvezménytörvény alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.
(7) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.
26/A. §
(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat.
(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat.
(1) Az államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő külhoni magyar hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter Hunyadi János Ösztöndíjat adományozhat.
(2) A teljes képzésben részt vevő hallgató részére az ösztöndíj a tanév tíz hónapjára szól, egy főre jutó havi összege 30 000 Ft/hó. A részképzésben részt vevő hallgató részére az ösztöndíj a részképzés időtartamára szól, egy főre jutó havi összege 80 000 Ft/hó.
(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15%-ának.
(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.
(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi Intézet bonyolítja le.
(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem bonyolítja le.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) az ösztöndíj célját,
b) az ösztöndíjra jogosultak körét;
c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő kötelezettségeket;
d) a döntésre jogosultat;
e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat;
f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeit;
g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét;
h) hiánypótlási lehetőséget.
(5) Az ösztöndíj kifizetésére a 26. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A Hunyadi János Ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki.
(6) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alaptevékenységi körébe nem tartozó közfeladat ellátásaként a külhoni magyar hallgatók magyarországi és határon túli tanulmányainak elősegítése, a magyarországi felsőoktatási intézményekbe történő beilleszkedésük és a szülőföldön való megmaradásuk, magyar azonosságtudatuk fenntartása érdekében Kárpát-medencei szakkollégiumi, a tantervi kötelezettségeken kívüli képzési, ösztöndíjazási és kollégiumi rendszert tart fenn és működtet.
(6) A kedvezménytörvény alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében a 26. §-ának (1)-(5) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.
27. §
(1) A Magyarországon költségtérítéses képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adományozhat.
(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal felvételt nyert harmadik országbeli állampolgárságú személlyel nem kell hallgatói ösztöndíjszerződést kötni.
(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére - a 26. § (1) bekezdése szerinti hallgatók kivételével - tanévenként az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik országbeli állampolgárságú személyt a miniszteri ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan nem terhelik a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, az Nftv.-ben meghatározott kötelezettségek.
(2) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatási és kulturális miniszter írja ki, és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.
(2) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatási és kulturális miniszter írja ki, és a Balassi Intézet bonyolítja le.
(2) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős miniszter írja ki, és a Balassi Intézet bonyolítja le.
(2) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős miniszter írja ki.
(3) A pályázat elbírálására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
(4) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (2) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturális miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról.
(4) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (2) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról.
(5) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe.
(5) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe.
(6) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.
27/A. §
(1) Az oktatásért felelős miniszter államilag elismert felsőoktatási intézményben önköltséges képzésben részt vevő külföldi hallgató részére az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet) meghatározott feltételek szerint ösztöndíjat adományoz.
(2) Az ösztöndíj keretében nyújtott juttatásokat és azok folyósítására vonatkozó részletes rendelkezéseket az Ösztöndíjrendelet tartalmazza.
28. §
(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre vették fel, két félévvel megnövekedik.
(2) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót.
(2) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót.

Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje
[a felsőoktatási törvény 55. §-ának (5) bekezdéséhez]

Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje
[a felsőoktatási törvény 55. §-ának (6) bekezdéséhez]

Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje

29. §
(1) A felsőoktatási törvény 55. §-ának (1) bekezdése és 59. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerinti döntést az államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásról a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni.
(1) Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve az önköltséges képzési forma közötti átsorolásról szóló döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni.
(2) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik a felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni.
(2) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik az Nftv. 47. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni.
(3) Amennyiben a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy a felsőoktatási törvény 55. §-a (1) bekezdésében foglalt szabály alapján, az ugyanitt megfogalmazott mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat kell az átsorolás alól mentesítenie.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntést felsőfokú szakképzésben szakképzésenként, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben szakonként, képzési áganként vagy képzési területenként kell meghozni, az intézményi térítési és juttatási szabályzatban meghatározottak szerint. Amennyiben a felsőoktatási intézményben a képzés telephelyenként (településenként) elkülönülten folyik, az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint telephelyenként és szakképzésenként, illetve szakonként, képzési áganként, képzési területenként kell a döntést meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. Doktori képzésben a felsőoktatási törvény keretei között a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti átsorolásáról.
(4) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény az Nftv. keretei között a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti átsorolásáról.
(5) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki
a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe.
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.
(6) A felsőoktatási intézménynek a következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy
a) az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya,
b) hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került átsorolásra,
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon a felsőoktatási törvény 55. §-ának (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket.
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az Nftv. 47. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket.
(7) Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét.
(8) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

A képzési hozzájárulásból a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók támogatására fordítandó összeg
[a felsőoktatási törvény 125/A. §-ának (4) bekezdéséhez]

30. §   A felsőoktatási intézmények a képzési hozzájárulásból befolyó bevételük 50%-át kötelesek az 5. § aa) pontja szerinti támogatására fordítani.
30. §   A felsőoktatási intézmények a képzési hozzájárulásból befolyó bevételük 50%-át kötelesek a 7. § aa) pontja szerinti támogatására fordítani.

A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályai [a felsőoktatási törvény
125/A. §-ának (5) bekezdéséhez]

31. §
(1) A felsőoktatási intézmény a képzési hozzájárulás mértékét a felsőoktatási törvény 125/A. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott keretek között - figyelembe véve a képzési hozzájárulás irányadó éves összegét - az irányadó összeg százalékában az intézményben szakonként, képzési áganként, képzési területenként egységesen határozza meg.
(2) Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben a tanulmányok második évére, mesterképzésben az első évére megállapított képzési hozzájárulás mértéke - az adott szakon adott évben tanulmányokat kezdő hallgatók vonatkozásában - nem emelhető. A képzési hozzájárulás mértékét a felvételi tájékoztatóban és a tanév megkezdését megelőzően az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(3) A képzési hozzájárulás megállapítása során a költségtérítéses képzési formáról államilag támogatott képzési formára átsorolt hallgatókat figyelembe kell venni, míg az államilag támogatott képzési formáról költségtérítéses képzési formára átsorolt hallgatókat figyelmen kívül kell hagyni.
(4) A hallgató a felsőoktatási törvény 56. §-ának (3) bekezdése alapján létrejött további (párhuzamos) jogviszony esetén minden intézményben köteles a képzési hozzájárulás megfizetésére.
(5) A félévre megállapított képzési hozzájárulást - a hallgató választása alapján - havonta egyenlő részletben vagy képzési időszakonként egy összegben kell teljesíteni. A befizetésről a a felsőoktatási intézmény igazolást köteles kiadni. A képzési hozzájárulás befizetésének módját a felsőoktatási intézmény a térítési és juttatási szabályzatában határozza meg.
(6) Ha a képzési időszak nem félévekre tagozódik, a képzési időszakra eső képzési hozzájárulást a félévi képzési hozzájáruláshoz igazodó összegben kell megállapítani.

A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető hallgatói kör és a figyelembe vehető hallgatói létszám megállapításának rendje
[a felsőoktatási törvény 129. §-ának (2) bekezdéséhez]

A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető hallgatói kör és a figyelembe vehető hallgatói létszám megállapításának rendje

32. §
(1) Az intézményi támogatás megállapításakor
a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni
aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra,
ab) a kollégiumi támogatásra,
ac) a lakhatási támogatásra,
ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében;
b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedét kell figyelembe venni a doktorandusz ösztöndíj esetében;
c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében;
c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében;
d) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében.
d) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében.
(2) Márciusi statisztikai adatközlésen a felsőoktatási intézmény március 15-i állapotát, októberi statisztikai adatközlésen a felsőoktatási intézmény október 15-i állapotát rögzítő, a felsőoktatási intézmény által teljesített statisztikai adatközlést kell érteni.
(3) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosulti létszámok megállapítása a képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.
33. §
(1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintű képzésben, főiskolai szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók száma.
(1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintű képzésben, főiskolai szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók száma. A számítás során a 2006. szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfeljebb a képzési időt nem meghaladó számú félévben lehet figyelembe venni.
(1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintű képzésben, főiskolai szintű képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók száma. A számítás során a 2006. szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfeljebb a képzési időt nem meghaladó számú félévben lehet figyelembe venni.
(2) A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott teljes idejű képzésben vesznek részt, és
a) az intézmény kollégiumában,
b) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban,
c) e rendelet szerinti a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, a felsőoktatási intézmény által bérelt férőhelyen
vannak elhelyezve.
(2) A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott vagy a 26. § (1) bekezdése szerinti önköltséges teljes idejű képzésben vesznek részt, és
a) az intézmény kollégiumában,
b) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban,
c) e rendelet szerinti a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, a felsőoktatási intézmény által bérelt férőhelyen
vannak elhelyezve.
(3) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám a felsőoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva a (2) bekezdés szerinti létszámot.
(3) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám a felsőoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett lakóhellyel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva a (2) bekezdés szerinti létszámot.
(4) A doktorandusz ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a felsőoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevők létszáma.
(5) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében a jogosulti létszám az (1) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti jogosulti létszámok összege.
(6) A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülő hallgatók száma.
(6) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülő hallgatók száma.
(7) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.
33/A. §   Az Nftv. 117/C. § (3) bekezdése szerinti felsőoktatási intézmény a részére az e rendelet alapján megállapított és előleg formájában rendelkezésre bocsátott hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulás összegével - a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatok és az azokról készített összesítő alkalmazása nélkül - a költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám és az e rendeletben foglalt egyéb mutatók tényértékei alapján számol el a finanszírozási megállapodásban meghatározott tartalommal és határidőben. A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében az elszámolásban a ténylegesen kifizetett összeget kell figyelembe venni.

Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret
[a felsőoktatási törvény 129. §-ának (4) bekezdéséhez]

Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret

34. §
(1) A 7. § ha) pontja szerinti rész felhasználható a felsőoktatási törvény 129. §-ának (4) bekezdése szerinti elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja a felsőoktatási intézmény.
(1) A 7. § ea) pontja szerinti rész felhasználható a felsőoktatási törvény 129. §-ának (4) bekezdése szerinti elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja a felsőoktatási intézmény.
(1) A 7. § ea) pontja szerinti rész felhasználható elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja a felsőoktatási intézmény.
(1) Az Nftv. 85/C. § ea) alpontja szerinti rész felhasználható elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja a felsőoktatási intézmény.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részről az intézmény térítési és juttatási szabályzata - a felsőoktatási törvény előírásai szerint a hallgatói önkormányzat egyetértésével - rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részről az intézmény térítési és juttatási szabályzata - az Nftv. előírásai szerint a hallgatói önkormányzat egyetértésével - rendelkezik.

Az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje [a felsőoktatási törvény 130. §-ának (7) bekezdéséhez]

Az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje

35. §
(1) A felsőoktatási törvény 130. §-ának (6) bekezdésében meghatározott ösztöndíjalap terhére adományozott ösztöndíj esetében
a) az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni;
b) az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjéről és elveiről a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik döntés;
c) a pályázati felhívást a felsőoktatási intézményben szokásos módon, valamint a felsőoktatási intézmény honlapján kell közzétenni;
d) a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani;
e) az ösztöndíj átutalásáról a felsőoktatási intézmény lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik;
f) sikertelen résztanulmányok esetében a felsőoktatási intézmény előírhatja a támogatás legfeljebb felének visszafizetését.
(1) Az Nftv. 81. § (5) bekezdésében meghatározott ösztöndíjalap terhére adományozott ösztöndíj esetében
a) az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni;
b) az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjéről és elveiről a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik döntés;
c) a pályázati felhívást a felsőoktatási intézményben szokásos módon, valamint a felsőoktatási intézmény honlapján kell közzétenni;
d) a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani;
e) az ösztöndíj átutalásáról a felsőoktatási intézmény lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik;
f) sikertelen résztanulmányok esetében a felsőoktatási intézmény előírhatja a támogatás legfeljebb felének visszafizetését.
(2) A részletszabályokat a felsőoktatási intézmény a térítési és juttatási szabályzatában határozza meg.

Átmeneti rendelkezések

36. §
(1) Az a hallgató, aki
a) 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és
aa) költségtérítéses képzésben vett részt és az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy
ab) közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat, és
b) e rendelet hatálybalépésének napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz,
az adott szakon, szakképzésben folytatott tanulmányok idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
(1) Az a hallgató, aki
a) 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és
aa) költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy
ab) közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat, és
b) a félév (oktatási időszak) első napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz,
azon a szakon, szakképzésben, melyben e rendelet hatálybalépése előtt az aa) vagy az ab) pont alapján korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont szerinti félévben (oktatási időszakban) költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
(2) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév első félévére november 15-ig, második félévére április 15-ig elkészített tételes jelentés alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium - az intézmények részére e jogcímen biztosított költségvetési támogatás figyelembevételével - a zárszámadás, illetve a nem állami fenntartású intézményekkel kötött megállapodás keretében rendezi. A felsőoktatási intézmény az érintett hallgatók adatszolgáltatási kötelezettségeit térítési és juttatási szabályzatában köteles rögzíteni. A költségvetési támogatásnál csak azok a hallgatók vehetők figyelembe, akik az intézményi térítési és juttatási szabályzat szerint, de legkésőbb az adott évben március 31-ig, illetőleg október 31-ig a szükséges adatszolgáltatást elvégezték.
(2) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév első félévére november 15-ig, második félévére április 15-ig elkészített tételes jelentés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma - az intézmények részére e jogcímen biztosított költségvetési támogatás figyelembevételével - a zárszámadás, illetve a nem állami fenntartású intézményekkel kötött megállapodás keretében rendezi. A felsőoktatási intézmény az érintett hallgatók adatszolgáltatási kötelezettségeit térítési és juttatási szabályzatában köteles rögzíteni. A költségvetési támogatásnál csak azok a hallgatók vehetők figyelembe, akik az intézményi térítési és juttatási szabályzat szerint, de legkésőbb az adott évben március 31-ig, illetőleg október 31-ig a szükséges adatszolgáltatást elvégezték.
(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülők esetében a képzés költségvetési támogatása a felsőoktatási intézmény által lejelentett létszámból a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) 4. §-a és 6. §-ának c) pontja szerint számított összeg. Szakirányú továbbképzés esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium teszi közzé a szakok finanszírozási csoportokba történő besorolását. Szakirányú továbbképzések esetén az intézmény jogosult a finanszírozási rendelet 6. §-ának b) pontja szerinti támogatásra is. Az adott hallgató után járó támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hallgató által felvett szak megállapított költségtérítését.
(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülők esetében a képzés költségvetési támogatása a felsőoktatási intézmény által lejelentett létszámból a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdések szerint számított összeg. Szakirányú továbbképzés esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium teszi közzé a szakok két finanszírozási csoportba történő besorolását. Az adott hallgató után járó támogatás összege nem haladhatja meg a hallgató által felvett szak megállapított költségtérítését.
(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülők esetében a képzés költségvetési támogatása a felsőoktatási intézmény által lejelentett létszámból a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdések szerint számított összeg. Szakirányú továbbképzés esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma teszi közzé a szakok két finanszírozási csoportba történő besorolását. Az adott hallgató után járó támogatás összege nem haladhatja meg a hallgató által felvett szak megállapított költségtérítését.
(4) A katonai felsőoktatási intézmények esetében az (1) bekezdés szerint meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az érintett tárca saját fejezetén belül biztosítja.
(5) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/200l-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatókat - amennyiben a képzésben 2007. szeptember 1-jéig költségtérítés fizetésére nem voltak kötelezve - ezt követően a további félévekben csak a felsőoktatási intézmény szabályzatának ilyen értelmű kifejezett rendelkezése esetén lehet költségtérítés fizetésére kötelezni.
(6) A 10. § (4) bekezdésében és a 17. §-ában meghatározott juttatás kivételével a hallgatókat megillető juttatásokra való jogosultság megállapítására, valamint a hallgatók által fizetendő térítések megfizetésére - a doktori képzés kivételével - az adott tanulmányi félévre (5 hónapra) vonatkozóan kerül sor. A doktori képzésre vonatkozó 12 hónapos juttatás az őszi félév vonatkozásában szeptember 1-től január 31-ig, a tavaszi tanulmányi félév vonatkozásában február 1-től augusztus 31-ig fizethető.
(7) E rendeletnek - a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelettel megállapított - 2. § (1) bekezdés j) pontját, 24. § (2)-(4) bekezdését, 26/A. § (1), (2) és (5) bekezdését először a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követően közzétett pályázati eljárások esetében kell alkalmazni.

Hatályba léptető rendelkezések

37. §
(1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007. augusztus 1-jén lép hatályba. A felsőoktatási intézmények kötelesek térítési és juttatási szabályzataikat a kihirdetést követően, legkésőbb 2007. április 30-ig e rendeletnek megfelelően módosítani, kiegészíteni úgy, hogy az új rendelkezések e rendelettel egyidejűleg lépjenek hatályba.
(1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) a)
(3) a)
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet, továbbá a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 47. §-ának (6) bekezdése.
38. §   Ez a rendelet az Európai Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.
38. §   Ez a rendelet
a) az Európai Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának való megfelelést szolgálja.
  • A jogszabály 2007. március 26-án jelent meg a Magyar Közlöny 35. számában.
  • hatályba lépett 2007. augusztus 1-jén.
A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 23-án lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lépett hatályba. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 31-én lépett hatályba.A szakasz 2010. január 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 31-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. szeptember 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. december 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lépett hatályba. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2008. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2008. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lépett hatályba.A szakasz 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. június 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. június 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. június 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. augusztus 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. augusztus 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 23-án lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 23-án lépett hatályba.A szakasz 2019. június 8-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 12-én lépett hatályba. 2007. szeptember 12-én lépett hatályba. 2007. szeptember 12-én lépett hatályba. 2007. szeptember 12-én lépett hatályba. 2007. szeptember 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. augusztus 25-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. augusztus 25-én lépett hatályba. 2011. augusztus 25-én lépett hatályba. 2011. augusztus 25-én lépett hatályba.