Hatályos állapot
Közlönyállapot
2007.04.13. - 2007.04.15.
2007.04.16. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.07.30.
2008.07.31. - 2009.02.10.
2009.02.11. - 2009.04.16.
2009.04.17. - 2009.05.31.
2009.06.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2012.02.10.
2012.02.11. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.03.31.
2015.04.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet

a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 28. §-a (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a szakképesítésért felelős miniszter, valamint az iskolai rendszerű szakképzést érintően az oktatási és kulturális miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E rendelet hatálya kiterjed a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze - az Szht. 9. §-ának (4) bekezdésében meghatározott - központi keretéből (a továbbiakban: keret) iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez nyújtható támogatásokra.

2. §   E rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, valamint a 8-9. §-ban, a 17. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott támogatások esetében az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet - HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. - (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;
a) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, valamint a 6. §-ban, a 8-10. §-ban, a 17. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott támogatások esetében az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet - HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. - (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;
b) felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: mind az a tevékenység vagy program, amely
ba) az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
bb) a felnőttképzés, a felnőttképzési szolgáltatás, valamint a felnőttképzés rendszerének korszerűsítésére, minőségi színvonalának emelésére, illetve ennek elősegítése érdekében felnőttképzési hálózatok kiépítésére,
bc) a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,
bd) a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-learning és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,
be) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,
bf) felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és kidolgozására,
bg) a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok megvalósítására,
bh) felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési részfeladatok ellátására,
bi) a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy
bk) a mesterképzés, illetve mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére irányul;
b) felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely
ba) az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
bb) a felnőttképzés, a felnőttképzési szolgáltatás, valamint a felnőttképzés rendszerének korszerűsítésére, minőségi színvonalának emelésére, illetve ennek elősegítése érdekében felnőttképzési hálózatok kiépítésére,
bc) a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,
bd) a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-tanulás és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,
be) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,
bf) felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és kidolgozására,
bg) a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok megvalósítására,
bh) felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési részfeladatok ellátására,
bi) a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy
bj) a mesterképzés, illetve mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére
irányul;
c) általános képzés: az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK rendelet - HL L sorozat 10. szám, 2001. 01. 13. - (a továbbiakban: 68/2001/EK bizottsági rendelet) 2. cikk e) pontjában meghatározott képzés;
c) általános képzés: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés;
d) speciális képzés: a 68/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikk d) pontjában meghatározott képzés;
d) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;
e) támogatási intenzitás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-a 24. pontjában meghatározott érték;
e) támogatási intenzitás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 1. § 24. pontjában meghatározott fogalom;
f) kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás (a továbbiakban: KKV);
f) kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének (a továbbiakban: KKV);
g) külső képzés: az a képzés, amelyet a munkáltató a saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint akkreditált felnőttképzési intézmény közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg;
h) belső képzés: az Fktv. 29. §-a 13. pontjában meghatározott képzés;
h) belső képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;
i) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 68/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikk g) pontjában meghatározott munkavállaló.
i) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;
j) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló;
k) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék;
l) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás;
m) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;
n) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;
o) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott fogalom;
p) támogatási program: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 26. pontja szerint értelmezendő fogalom;
q) támogatás szempontjából elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhető költségek, ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható.
r) egyedi támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkének 3. pontjában meghatározott támogatás.
E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze - az Szht. 9. §-ának (4) bekezdésében meghatározott - központi keretéből (a továbbiakban: keret) iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez nyújtható támogatásokra.

2. §   E rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, valamint a 6. §-ban, a 8-10. §-ban, a 17. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott támogatások esetében az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet - HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. - (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;
b) felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely
ba) az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
bb) a felnőttképzés, a felnőttképzési szolgáltatás, valamint a felnőttképzés rendszerének korszerűsítésére, minőségi színvonalának emelésére, illetve ennek elősegítése érdekében felnőttképzési hálózatok kiépítésére,
bc) a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,
bd) a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-tanulás és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,
be) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,
bf) felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és kidolgozására,
bg) a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok megvalósítására,
bh) felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési részfeladatok ellátására,
bi) a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy
bj) a mesterképzés, illetve mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére
irányul;
c) általános képzés: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés;
d) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;
e) támogatási intenzitás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 1. § 24. pontjában meghatározott fogalom;
f) kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének (a továbbiakban: KKV);
g) külső képzés: az a képzés, amelyet a munkáltató a saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint akkreditált felnőttképzési intézmény közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg;
h) belső képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;
i) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;
j) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló;
k) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék;
l) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás;
m) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;
n) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;
o) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott fogalom;
p) támogatási program: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 26. pontja szerint értelmezendő fogalom;
q) támogatás szempontjából elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhető költségek, ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható;
r) egyedi támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkének 3. pontjában meghatározott támogatás.

Felnőttképzési célú támogatások

A felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére nyújtható támogatások

3. §
(1) Pályázati eljárás alapján a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatásként az Fktv. 20. §-a szerinti felnőttképzési szerződés alapján fizetett képzési díj részben vagy egészben megtéríthető.
(2) Pályázati eljárás alapján a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatás nyújtható a képzéséhez szükséges taneszközök, informatikai eszközök beszerzéséhez és szolgáltatások igénybevételéhez.
4. §   Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Kormány vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által indított, egyes munkavállalói rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítását szolgáló programhoz, az abban részt vevő felnőtt foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítésére.
5. §   Egyedi döntéssel támogatás nyújtható a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnél végrehajtott 500 főt meghaladó létszámleépítéssel érintett munkavállaló elhelyezkedését elősegítő képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítésére.

A felnőttképzést folytató intézmények részére nyújtható támogatások

6. §   Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Fktv. 12. §-a szerint akkreditált felnőttképzést folytató intézménynek (a továbbiakban: akkreditált felnőttképzési intézmény), az általa szervezett képzés megvalósításával összefüggő költségeihez.
7. §
(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható akkreditált felnőttképzési intézmény részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bg) alpontjaiban meghatározott olyan fejlesztő tevékenységhez, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntés alapján is nyújtható abban az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott fejlesztő tevékenységet egyedi jellegéből adódóan egy akkreditált felnőttképzési intézmény valósíthatja meg.
8. §   Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az akkreditált felnőttképzési intézmény részére az intézmény technikai feltételeinek fejlesztéséhez.
9. §   Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható akkreditált felnőttképzési intézmény részére az Európai Unió felnőttképzési programjaiban történő részvételhez.
10. §   Egyedi döntéssel - a 7-9. §-ban foglaltakon kívül - támogatás nyújtható a regionális képző központok számára a külön jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához, valamint technikai feltételei fejlesztéséhez.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet ellátó költségvetési szerv támogatása

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet ellátó költségvetési szerv támogatása

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet ellátó költségvetési szerv támogatása

11. §
(1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bi) alpontjaiban meghatározott fejlesztő tevékenységhez.
(1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bi) alpontjaiban meghatározott fejlesztő tevékenységhez.
(1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bi) alpontjaiban meghatározott fejlesztő tevékenységhez.
(2) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter - a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott - feladatai ellátását elősegítő kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet folytató költségvetési szerv részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának be)-bf), illetve bi) alpontjaiban meghatározott fejlesztő tevékenységéhez.

Képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány támogatása

12. §
(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) által szervezett képzés megvalósításával összefüggő költségeihez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntés alapján is nyújtható abban az esetben, ha a képzési programot egyedi jellegéből adódóan egy közalapítvány valósíthatja meg.
13. §   Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható közalapítvány részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bi) alpontjaiban meghatározott olyan fejlesztő tevékenységének ellátásához, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető.

Társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány és nonprofit gazdasági társaság támogatása

14. §
(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány és külön törvény szerint közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit szervezet) által szervezett képzés megvalósításával összefüggő költségeihez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntés alapján is nyújtható abban az esetben, ha a képzési programot egyedi jellegéből adódóan egy nonprofit szervezet valósíthatja meg.
15. §
(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható nonprofit szervezet részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bi) alpontjaiban meghatározott olyan fejlesztő tevékenységének ellátásához, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntés alapján is nyújtható abban az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott fejlesztési programot egyedi jellegéből adódóan egy nonprofit szervezet valósíthatja meg.

Gazdasági kamarák támogatása

16. §
(1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a gazdasági kamarák részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának bb)-bd), valamint bh)-bk) alpontjaiban meghatározott fejlesztő tevékenység ellátásához.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fejlesztő tevékenység ellátásához a gazdasági kamarák részére pályázat keretében is nyújtható támogatás, ha a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység vagy képzés támogatására kiírt pályázat alapján nem kizárólag gazdasági kamarák részesíthetők támogatásban.

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett támogatása

17. §   Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Szht. 2. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulásra kötelezett) részére, az általa foglalkoztatott munkavállaló külső, illetve belső képzés formájában szervezett általános és speciális képzéséhez.
18. §   Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható a szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § b) pontjának ba)-bb), bd)-be) és bi) alpontjaiban meghatározott olyan fejlesztő tevékenységhez, amelynek eredménye mindenki által hozzáférhető.
19. §   Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek, az általa végrehajtandó, 500 főt meghaladó létszámleépítés esetén a létszámleépítésben nem érintett munkavállaló munkahelyének megtartásához szükséges, a 17. § szerinti képzéséhez, ha a munkavállalót a képzés befejezését követően legalább egy évig foglalkoztatja.

Beruházásösztönző képzési célú támogatás

20. §
(1) Beruházásösztönző képzési célú támogatásban részesíthető a Magyar Köztársaság területén székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befektető), amellyel - a Kormány felhatalmazása alapján - a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatás alapvető feltételeire vonatkozóan keretmegállapodást ír alá.
(1) Beruházásösztönző képzési célú támogatásban részesíthető a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befektető), amellyel - a Kormány támogatásra vonatkozó határozata alapján - a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatás alapvető feltételeire vonatkozóan keretmegállapodást ír alá.
(1) Beruházásösztönző képzési célú támogatásban részesíthető a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, a Magyarország területén székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befektető), amellyel - a Kormány támogatásra vonatkozó határozata alapján - a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatás alapvető feltételeire vonatkozóan keretmegállapodást ír alá.
(1) Beruházásösztönző képzési célú támogatásban részesíthető a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, a Magyarország területén székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy (a továbbiakban: befektető), amellyel - a Kormány támogatásra vonatkozó határozata alapján - a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatás alapvető feltételeire vonatkozóan keretmegállapodást ír alá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a befektetéssel létrehozott új munkahelyek, munkakörök betöltésére irányuló, - az Fktv. hatálya alá tartozó külső, illetve belső képzés formájában megvalósuló - általános és speciális képzéshez nyújtható.
(3) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatott a képzésben részt vevők legalább hatvan százalékát - a képzés befejezését követően - munkaviszonyban és teljes munkaidőben foglalkoztassa legalább 12 hónapon keresztül. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából a képzésben részt vevők összlétszámának meghatározása során a több támogatott képzésben is részt vett munkavállaló csak egyszer vehető figyelembe.
21. §
(1) A 20. § (1) bekezdésében meghatározott keretmegállapodás alapján a befektető számára nyújtható támogatás tényleges összegének megállapítása a rendelet mellékletét képező, a befektető által benyújtott támogatási kérelem alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) a befektető 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
b) belső képzés esetén a befektető Fktv. 8. §-a szerinti nyilvántartásba vételéről szóló értesítésnek/igazolásnak a befektető által cégszerűen hitelesített másolatát,
c) külső képzés esetén a felnőttképzési intézmény akkreditációjáról szóló tanúsítványnak a felnőttképzési intézmény által cégszerűen hitelesített másolatát,
d) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak - a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi - igazolását arról, hogy a befektetőnek az államháztartásra vonatkozó jogszabályok szerinti köztartozása nincs,
e) a befektető nyilatkozatát arról, hogy a Munkaerőpiaci Alap felé nem áll fenn tartozása,
e) a befektető nyilatkozatát arról, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé nem áll fenn tartozása,
f) a képzési program(ok) leírását, ismertetését,
g) a támogatásban részesítendő képzés(ek) költségkimutatását és költségkalkulációját a Minisztérium által kidolgozott és a befektető részére átadott dokumentum alapján.
h) a befektető nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott feltételeit teljesítette.
h) a befektető nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott feltételeit teljesítette.
(3) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott támogatási kérelem Minisztériumhoz történő benyújtását - hiányosan benyújtott vagy pontatlanul kitöltött kérelem esetén a hiánypótlásra történő felhívás teljesítését - követő 30 napon belül dönt a támogatás megállapításáról.
(4) A Minisztérium a miniszter döntését követő 30 napon belül a befektetővel támogatási szerződést köt.

A támogatások mértéke

22. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében, a 4-6. §-ban, a 12. §-ban és a 14. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott képzés összköltségének összegét.
(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott eszköz, illetve szolgáltatás beszerzési értékének 50 százalékát.
(3) A 8-9. §-ban meghatározott támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és kizárólag az 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható. A támogatottnak - a pályázati kiírásban meghatározott módon - nyilatkoznia kell a támogatással érintett, és azt megelőző két naptári évben kapott csekély összegű támogatásokról.
(3) A 6. §-ban, valamint a 8-10. §-ban meghatározott, vállalkozások részére nyújtott támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható.
(4) A 7. §-ban, a 11. §-ban, a 13. §-ban, a 15-16. §-ban és a 18. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő összköltség összegét.
(5) A 10. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a feladatellátás összköltségének, illetve az adott fejlesztés bekerülési értékének összegét.
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott támogatások esetében az elszámolható költségek körét pályázati eljárás esetén a pályázati kiírás, egyedi döntés esetén a támogatási szerződés határozza meg.
(7) A 17. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott támogatások a 68/2001/EK bizottsági rendelet szerinti képzési támogatásnak minősülnek, és kizárólag a 68/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújthatók. Az e programokhoz nyújtott támogatások - beleértve az adott programhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokat is - intenzitása nem haladhatja meg:
a) általános képzésnél:
aa) KKV-k esetében 70%,
ab) nagyvállalkozások esetében 50%,
b) speciális képzésnél:
ba) KKV-k esetében 35%,
bb) nagyvállalkozások esetében 25%
mértéket.
(7) A 17. §, 19. §, és 20. § alapján a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállalók képzéséhez képzési támogatás nyújtható a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak szerint. A maximális támogatási intenzitás
a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a;
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitást 10%-kal növelni lehet hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják.
(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitásokat 5 százalékponttal növelni kell a Pest megyében és Budapesten működő támogatottak esetében, és 10 százalékponttal növelni kell Pest megyén és Budapesten kívül működő támogatottak esetében.
(9) Ha valamely támogatási projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a (7) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.
(10) A (7) bekezdésben meghatározott támogatás esetén, a képzéssel összefüggő alábbi költségek számolhatók el:
a) az oktatók költségei és a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei együttesen legfeljebb az összesen elszámolt költségek 10%-a mértékéig,
b) az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei,
c) egyéb folyó költségek, úgymint anyagok, ellátmány,
d) az eszközök és berendezések amortizációja, olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,
e) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai az a)-d) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig. Csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után.
Külső képzés esetén kizárólag az a)-d) pontban felsorolt költségek számolhatók el.
(10) A (7) bekezdésben meghatározott támogatások esetén a képzéssel összefüggő alábbi költségek számolhatóak el:
a) az oktatóknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei, és a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei, együttesen legfeljebb az összesen elszámolt költségek 10%-a mértékéig,
b) az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,
e) a képzésben részt vevők személyi jellegű költségei és elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig. A képzésben részt vevők személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után. Az oktatók, tanácsadók, illetve a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai állami támogatásának havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott költségek kizárólag áttekinthető, tételesen részletezett dokumentumok alapján számolhatók el.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott költségek kizárólag tételesen részletezett dokumentumok alapján tervezhetők és számolhatók el.
(12) Ötven és ötszáz fő közötti munkahelyteremtést eredményező beruházáshoz legfeljebb 1 millió euró összegnek megfelelő forint összegű képzési célú támogatás, ötszáz főt meghaladó munkahelyteremtést eredményező beruházáshoz legfeljebb 2 millió euró összegnek megfelelő forint összegű képzési célú támogatás nyújtható. Az euróban meghatározott támogatási összeg forintra történő átszámításakor a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

A pályázat, illetőleg egyedi döntés alapján nyújtott támogatások közös szabályai

23. §   E rendelet alapján nyújtott támogatások odaítéléséről a miniszter dönt. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács az Szht. 12. §-ában meghatározott döntés-előkészítő feladatai keretében - a 20. §-ban meghatározott támogatás kivételével - véleményezi a keretből nyújtandó támogatásokra irányuló előterjesztéseket, és ennek alapján támogatási javaslatot tesz a miniszternek.
24. §
(1) A keretből nyújtott támogatással megvalósított program támogatással érintett részéhez további állami támogatás nem vehető igénybe.
(2) A keretből vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A támogatás folyósítására a 3. § alapján a felnőtt számára nyújtott, valamint a nem költségvetési szervként működő akkreditált felnőttképzési intézmény, szakképzési hozzájárulásra kötelezett, és a 20. §-ban meghatározott befektető számára nyújtott támogatás esetén utófinanszírozással, költségvetési szervként működő akkreditált felnőttképzési intézmény, az NSZFI, közalapítvány, nonprofit szervezet, valamint gazdasági kamara támogatása esetén utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül sor.
(2) A keretből vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A támogatás folyósítására a 3. § alapján a felnőtt számára nyújtott, valamint a nem költségvetési szervként működő akkreditált felnőttképzési intézmény, szakképzési hozzájárulásra kötelezett, és a 20. §-ban meghatározott befektető számára nyújtott támogatás esetén utófinanszírozással, költségvetési szervként működő akkreditált felnőttképzési intézmény, az NMH, közalapítvány, nonprofit szervezet, valamint gazdasági kamara támogatása esetén utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül sor.
(2) A keretből vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A támogatás folyósítására a 3. § alapján a felnőtt számára nyújtott, valamint a nem költségvetési szervként működő akkreditált felnőttképzési intézmény, szakképzési hozzájárulásra kötelezett, és a 20. §-ban meghatározott befektető számára nyújtott támogatás esetén utófinanszírozással, költségvetési szervként működő akkreditált felnőttképzési intézmény, az NSZFH, közalapítvány, nonprofit szervezet, valamint gazdasági kamara támogatása esetén utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül sor.
(3) Utófinanszírozás esetén támogatási előleg indokolt esetben és legfeljebb a támogatás összegének 25 százaléka mértékéig nyújtható. Előleg igénybevétele esetén, továbbá, ha a támogatási szerződés alapján a folyósítás több részletben történik, a támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatott a támogatási szerződésben rögzítettek szerint a támogató felé elszámol.
25. §
(1) A keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó szerződést - a (2) bekezdésben, valamint a 27. § (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az NSZFI köti meg.
(1) A keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó szerződést - a (2) bekezdésben, valamint a 27. § (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az NMH köti meg.
(1) A keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó szerződést - a (2) bekezdésben, valamint a 27. § (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az NSZFH köti meg.
(2) A 11. § (1) bekezdésében és a 20. §-ban meghatározott támogatásra vonatkozóan a szerződést a Minisztérium köti meg. A 10. § és a 11. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatásra vonatkozóan - miniszter döntése alapján - a Minisztérium vagy az NSZFI köti meg a szerződést.
(2) A 11. § (1) bekezdésében és a 20. §-ban meghatározott támogatásra vonatkozóan a szerződést a Minisztérium köti meg. A 10. § és a 11. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatásra vonatkozóan - miniszter döntése alapján - a Minisztérium vagy az NMH köti meg a szerződést.
(2) A 11. § (1) bekezdésében és a 20. §-ban meghatározott támogatásra vonatkozóan a szerződést a Minisztérium köti meg. A 10. § és a 11. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatásra vonatkozóan - miniszter döntése alapján - a Minisztérium vagy az NSZFH köti meg a szerződést.
(3) Nem nyújtható támogatás annak,
a) aki az adott pályázat kiírását, illetve támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül államháztartási forrásból az iskolarendszeren kívüli képzéshez kapcsolódóan támogatásban részesült és a pályázatban, illetve támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, vagy a támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette,
b) akinek a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészével, illetve foglalkoztatási alaprésze iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretével szemben lejárt kötelezettsége van,
b) akinek a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészével, illetve foglalkoztatási alaprésze iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretével szemben lejárt kötelezettsége van,
c) akinek az államháztartásra vonatkozó jogszabályok szerint köztartozása van,
d) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott feltételeit nem teljesítette, illetve azok teljesülésének igazolására nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon került sor.
d) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeit nem teljesítette, illetve azok teljesülésének igazolására nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon került sor.
d) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeit nem teljesítette.
d) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - feltételeit nem teljesítette.
(4) A keretből nyújtott támogatásról szóló szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő felek
aa) nevét (cégnevét),
ab) székhelyét, lakcímét,
ac) statisztikai számjelét,
ad) adószámát (adóazonosító jelét),
ae) képviseletére jogosult, illetve a szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személy nevét;
b) a támogatott cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, vagy bírósági nyilvántartási számát, valamint felnőttképzési intézmény esetén akkreditációs számát;
c) a támogatásban részesülőnek az állami adóhatóságnál bejelentett azt a bankszámlaszámát, és számlavezető pénzintézetének megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható;
d) a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását;
e) a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését;
f) a támogatott program megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, valamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját;
g) felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztés eredményéhez való hozzáférés biztosításának módját;
h) a támogatottnak a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait;
i) a támogató szerződéstől való elállásának, illetve felmondásának eseteit;
j) a szerződésszegés, illetve a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának jogkövetkezményeit;
k) a támogatott nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű, az államháztartással összefüggő jogszabályok szerinti köztartozása.
(5) A támogatott a program lezárását követően a támogatás felhasználásáról - a támogatási szerződésben meghatározottak szerint - köteles elszámolni az (1) és (2) bekezdésében meghatározott szervnek. Az elszámolás kiterjed a támogatás felhasználásának pénzügyi és szakmai szempontú bemutatására egyaránt.
(6) Az NSZFI e rendelet alapján ellátandó feladatai ellátásához, illetve a támogatási programhoz szükséges forrás biztosítására a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet [a továbbiakban: 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet] 12. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az NMH e rendelet alapján ellátandó feladatai ellátásához, illetve a támogatási programhoz szükséges forrás biztosítására a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet [a továbbiakban: 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet] 12. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az NSZFH e rendelet alapján ellátandó feladatai ellátásához, illetve a támogatási programhoz szükséges forrás biztosítására a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet [a továbbiakban: 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet] 12. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
25/A. §
(1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele a kedvezményezett nyilatkozata, mely szerint általa az előző három pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(3) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(4) A csekély összegű támogatások nyújtása esetén a támogatást nyújtónak eleget kell tennie az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
(5) Csekély összegű (de minimis) támogatás nem nyújtható az 1998/2006/EK rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott tevékenységekhez.
25/B. §
(1) A 22. § (7) bekezdésében meghatározott támogatás nem nyújtható:
a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez;
b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti igényét a Minisztériumnak bejelentette. Nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete, kiszélesedik a tevékenység köre, növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, lényegesen felgyorsult a projekt végrehajtási üteme, vagy regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.
(2) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. Egyedi támogatás megítélését megelőzően nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, hogy a támogatás segítségével a következő kritériumok közül legalább egy teljesül:
a) lényegesen növekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a támogatáson kívül a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme,
e) regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.
(3) A rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
(4) A 6. §-ban, valamint a 8-10. §-ban meghatározott, vállalkozások részére nyújtott, valamint a 17. §, és a 19-20. § alapján nyújtott támogatások esetében a kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őrizniük.

Pályázati eljárás különös szabályai

26. §
(1) A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a nyilvános pályázatot az NSZFI írja ki, és - a miniszter döntése és utasítása alapján - ellátja a pályázati program teljes körű végrehajtását.
(1) A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a nyilvános pályázatot az NMH írja ki, és - a miniszter döntése és utasítása alapján - ellátja a pályázati program teljes körű végrehajtását.
(1) A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a nyilvános pályázatot az NSZFH írja ki, és - a miniszter döntése és utasítása alapján - ellátja a pályázati program teljes körű végrehajtását.
(2) Az NSZFI által az (1) bekezdés alapján ellátandó feladatokra, pályázatok értékelésére vonatkozóan a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 12. §-ának (3) és (6) bekezdésében, valamint a 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók azzal, hogy e rendelet alapján nyújtott támogatások esetében a pályázatok bírálatába az Oktatási Hivatalt nem kell bevonni.
(2) Az NSZFI által az (1) bekezdés alapján ellátandó feladatokra, pályázatok értékelésére vonatkozóan a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 12. §-ának (3) és (6) bekezdésében, valamint a 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók azzal, hogy e rendelet alapján nyújtott támogatások esetében a pályázatok bírálatába a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját nem kell bevonni.
(2) Az NMH által az (1) bekezdés alapján ellátandó feladatokra, pályázatok értékelésére vonatkozóan a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 12. §-ának (3) és (6) bekezdésében, valamint a 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók azzal, hogy e rendelet alapján nyújtott támogatások esetében a pályázatok bírálatába a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját nem kell bevonni.
(2) Az NSZFH által az (1) bekezdés alapján ellátandó feladatokra, pályázatok értékelésére vonatkozóan a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 12. §-ának (3) és (6) bekezdésében, valamint a 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók azzal, hogy e rendelet alapján nyújtott támogatások esetében a pályázatok bírálatába a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját nem kell bevonni.
(2) Az NSZFH által az (1) bekezdés alapján ellátandó feladatokra, pályázatok értékelésére vonatkozóan a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 12. §-ának (3) és (6) bekezdésében, valamint a 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók azzal, hogy e rendelet alapján nyújtott támogatások esetében a pályázatok bírálatába az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) nem kell bevonni.
(3) A pályázati kiírásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a pályázat kiírójának megnevezését,
b) a pályázat célját,
c) a támogathatók körét,
d) a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, beleértve a nyertes pályázókkal kötendő szerződési feltételeket is,
e) a támogatás további feltételeit,
f) a pályázat beküldésének határidejét és helyét,
g) az elbírálásnál előnyt jelentő szempontokat,
h) a pályázathoz benyújtandó dokumentumok körét,
i) a pályázat eredményéről történő tájékoztatás módját, határidejét.
(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét (cégneve), címét (székhelye), adószámát és statisztikai számjelét,
b) a bankszámlaszámát, ahová a támogatás összege utalandó,
c) a megvalósítandó program leírását, célját,
d) az igényelt támogatás összegét,
e) a program megvalósításának tervezett kezdő és befejező időpontját.
(5) A pályázótól - a pályázat befogadásának feltételeként - írásbeli nyilatkozatot kell kérni
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiságáról és hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban mikor és hol nyújtott be,
b) annak tudomásul vételéről, hogy köztartozás fennállása esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartható,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdésében és a Kr. 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
d) annak tudomásul vételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye e rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható,
e) arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,
f) arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
g) a szakképzési hozzájárulásra kötelezett, illetve más gazdálkodó szervezet esetében arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene csőd- vagy végelszámolási, illetve felszámolási eljárás indult.
(6) A támogatási előleg nyújtásának a 24. § (3) bekezdésben meghatározottakon túl feltétele, hogy a támogatási előleg igénylésére vonatkozó lehetőséget a pályázati kiírás tartalmazza, az erre vonatkozó igényt a pályázó már a pályázatában is jelezze, és azt a támogatási szerződés tartalmazza.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatások különös szabályai

27. §
(1) Az egyedi döntés alapján nyújtható támogatásról a miniszter az erre irányuló kérelem, illetve előterjesztés alapján dönt.
(2) Egyedi döntés alapján nyújtott támogatás esetén - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a 25. § (2) bekezdés alapján az NSZFI vagy a Minisztérium a támogatási szerződésben meghatározottak szerint:
a) ellátja a támogatásoknak a támogatottak részére történő utalásával kapcsolatos feladatokat,
b) dönt a támogatottak által benyújtott beszámolók elfogadásáról,
c) intézkedik a támogatottakkal szemben a visszafizetési kötelezettségek elrendeléséről, fogadja a visszafizetésekből befolyt bevételeket.
(2) Egyedi döntés alapján nyújtott támogatás esetén - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a 25. § (2) bekezdése alapján az NSZFI vagy a Minisztérium a támogatási szerződésben meghatározottak szerint:
a) ellátja a támogatásoknak a támogatottak részére történő utalásával kapcsolatos feladatokat,
b) dönt a támogatottak által benyújtott beszámolók elfogadásáról,
c) intézkedik a támogatottakkal szemben a visszafizetési kötelezettségek elrendeléséről, fogadja a visszafizetésekből befolyt bevételeket.
(2) Egyedi döntés alapján nyújtott támogatás esetén - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a 25. § (2) bekezdése alapján az NMH vagy a Minisztérium a támogatási szerződésben meghatározottak szerint:
a) ellátja a támogatásoknak a támogatottak részére történő utalásával kapcsolatos feladatokat,
b) dönt a támogatottak által benyújtott beszámolók elfogadásáról,
c) intézkedik a támogatottakkal szemben a visszafizetési kötelezettségek elrendeléséről, fogadja a visszafizetésekből befolyt bevételeket.
(2) Egyedi döntés alapján nyújtott támogatás esetén - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a 25. § (2) bekezdése alapján az NSZFH vagy a Minisztérium a támogatási szerződésben meghatározottak szerint:
a) ellátja a támogatásoknak a támogatottak részére történő utalásával kapcsolatos feladatokat,
b) dönt a támogatottak által benyújtott beszámolók elfogadásáról,
c) intézkedik a támogatottakkal szemben a visszafizetési kötelezettségek elrendeléséről, fogadja a visszafizetésekből befolyt bevételeket.
(3) A támogatási előleg nyújtásának a 24. § (3) bekezdésben meghatározottakon túl feltétele, hogy a támogatási előlegre vonatkozó igényt a kérelem, illetőleg az előterjesztés - összegszerűen és részletesen megindokolva - jelezze, és azt a támogatási szerződés tartalmazza.
(4) A 4-5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére a foglalkoztatása elősegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítése tekintetében a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletnek a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni a 3. § (2) bekezdésének f) pontja és a 6. § (3) bekezdése kivételével azzal, hogy a regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) ellátja a támogatás folyósításával és ellenőrzésével, valamint elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központok pénzeszközökkel való ellátása, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés a Munkaerőpiaci Alap kezelésére és felhasználására vonatkozó külön jogszabályok szerint történik a miniszteri döntésben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 4-5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére a foglalkoztatása elősegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítése tekintetében a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletnek a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni a 3. § (2) bekezdésének f) pontja és a 6. § (3) bekezdése kivételével azzal, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) ellátja a támogatás folyósításával és ellenőrzésével, valamint elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központok pénzeszközökkel való ellátása, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés a Munkaerőpiaci Alap kezelésére és felhasználására vonatkozó külön jogszabályok szerint történik a miniszteri döntésben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 4-5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére a foglalkoztatása elősegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítése tekintetében a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletnek a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni a 3. § (2) bekezdésének f) pontja és a 6. § (3) bekezdése kivételével azzal, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) ellátja a támogatás folyósításával és ellenőrzésével, valamint elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központok pénzeszközökkel való ellátása, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelésére és felhasználására vonatkozó külön jogszabályok szerint történik a miniszteri döntésben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 4-5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére a foglalkoztatása elősegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történő megtérítése tekintetében a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletnek a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni a 3. § (2) bekezdésének f) pontja és a 6. § (3) bekezdése kivételével azzal, hogy a kormányhivatal ellátja a támogatás folyósításával és ellenőrzésével, valamint elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat. A kormányhivatalok pénzeszközökkel való ellátása, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelésére és felhasználására vonatkozó külön jogszabályok szerint történik a miniszteri döntésben foglaltak figyelembevételével.

Ellenőrzés

28. §
(1) E rendelet alapján nyújtott támogatás felhasználásának jogszerűségét a Minisztérium, illetve - a 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás kivételével - az NSZFI ellenőrzi. Ezen túlmenően a 4. és 5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás esetén a munkaügyi központ is ellenőrzést végez.
(1) E rendelet alapján nyújtott támogatás felhasználásának jogszerűségét a Minisztérium, illetve - a 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás kivételével - az NMH ellenőrzi. Ezen túlmenően a 4. és 5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás esetén a munkaügyi központ is ellenőrzést végez.
(1) E rendelet alapján nyújtott támogatás felhasználásának jogszerűségét a Minisztérium, illetve - a 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás kivételével - az NSZFH ellenőrzi. Ezen túlmenően a 4. és 5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás esetén a munkaügyi központ is ellenőrzést végez.
(1) E rendelet alapján nyújtott támogatás felhasználásának jogszerűségét a Minisztérium, illetve - a 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás kivételével - az NSZFH ellenőrzi. Ezen túlmenően a 4. és 5. §-ban meghatározott programban részt vevő felnőtt részére nyújtott támogatás esetén a kormányhivatal is ellenőrzést végez.
(2) Az ellenőrzés során az (1) bekezdésben meghatározott szervezet, illetve személy a támogatási megállapodás teljesülésével, a támogatási összeg jogszerű felhasználásával kapcsolatban vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációkat kérhet, azokról másolatot, illetve kivonatot készíthet.
(3) A támogatott köteles
a) az ellenőrzésre jogosult megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b) az ellenőrzésre jogosult részére szóban vagy írásban tájékoztatást adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
c) az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.
(4) A támogatott köteles az (1) bekezdésben meghatározott szervezet, illetve személy ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében az e rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó dokumentumokat - a támogatásokra vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított - 5 évig, a 8-9. §, a 17. § és a 19-20. §-ok szerinti támogatás esetén 10 évig megőrizni.

Jogkövetkezmények

29. §
(1) A támogatottat a részéről felmerült jogszabálysértés, továbbá a támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, valamint a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a támogatottat abban az esetben is, ha
a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította, vagy az ellenőrzés lefolytatását akadályozta, vagy
b) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre.
(3) A visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség a támogatottat a jogszabálysértés, a támogatási megállapodásban rögzített kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, a támogatási összeg jogszerűtlen felhasználása kezdetének, illetve az ellenőrzés meghiúsítása, akadályozása időpontjaként megállapítható időponttól terheli. A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően hozott miniszteri döntés, illetőleg a 20. § alapján megkötött keretmegállapodás alapján nyújtott támogatások tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet alapján az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozóan támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.
(4) E rendelet alapján a 68/2001/EK bizottsági rendelet szerint nyújtott támogatásokra vonatkozó támogatási döntést - a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletnek az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 1976/2006/EK bizottsági rendelet alapján - 2008. június 30-ig lehet hozni.
(4) E rendelet alapján a 68/2001/EK bizottsági rendelet szerint nyújtott támogatásokra vonatkozó támogatási döntést - a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletnek az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 1976/2006/EK bizottsági rendelet alapján - 2008. december 31-ig lehet hozni.
(4) E rendelet alapján a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.
(5) E rendelet
a) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3-47. o.); valamint
b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

MELLÉKLET A 15/2007. (IV. 13.) SZMM RENDELETHEZ

Támogatási kérelem a beruházásösztönző képzési célú támogatás megállapításához

1. A befektető
neve: ...............................................................................................................................................................................................
székhelye: .......................................................................................................................................................................................
telephelye/fiókhelyei: .....................................................................................................................................................................
levelezési címe: ..............................................................................................................................................................................
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: ............................................................................................................................................
adószáma: .......................................................................................................................................................................................
számlavezető pénzintézetének neve és bankszámlaszáma: ............................................................................................................
cégbírósági bejegyzésének száma:..................................................................................................................................................
tevékenységi köre: ..........................................................................................................................................................................
képviseletére jogosult neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe: ...........................................................................................
megbízott kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail címe: ...............................................................................................
2. A beruházás
megvalósításának helye: ................................................................................................................................................................
megvalósításának kezdete és befejezésének időpontja: .................................................................................................................
a beruházással létrehozott új munkahelyek száma: .......................................................................................................................
a beruházáshoz kapcsolódó képzési program kezdete és befejezésének időpontja: ......................................................................
 
3. A beruházáshoz kapcsolódó támogatásban részesítendő képzések
A képzés
megnevezése
és OKJ-s vagy
akkreditált
képzés esetén a
képzés azonosító
száma
A képzés
megkezdésének
és lezárásának
ideje
A képzést
lebonyolító
intézmény neve,
nyilvántartási,
és/vagy
akkreditációs
száma
A képzés típusa
(általános/
speciális)
A képzés összes
óraszáma
A képzésben
részt vevő
felnőttek
létszáma
Ebből hátrányos
helyzetű
felnőttek
létszáma
             
      Összesen:      
A képzések teljes költsége: ................................................................................................................................................................
A képzésekhez igényelt támogatás összege: ......................................................................................................................................
 
4. Foglalkoztatási kötelezettség
A képzésben részt vevők összlétszámából a foglalkoztatási kötelezettség szempontjából figyelembe vehető létszám:
A vállalt foglalkoztatottak száma:
P. H.
...........................................................................
cégszerű aláírás
    ..........................................................
cégszerű aláírás
     
  P. H.  
     
     
Dátum: ......................................................................................  
   
   
................................................................................................................................................................................................................
A vállalt foglalkoztatottak száma:
................................................................................................................................................................................................................
A képzésben részt vevők összlétszámából a foglalkoztatási kötelezettség szempontjából figyelembe vehető létszám:
4. Foglalkoztatási kötelezettség
 
................................................................................................................................................................................................................
A képzésekhez igényelt támogatás összege:
................................................................................................................................................................................................................
A képzések teljes költsége:
................................................................................................................................................................................................................
A beruházáshoz kapcsolódó képzési program kezdetének és befejezésének pontos (év, hó, nap) időpontjai:
             
             
A képzés
megnevezése
A képzés
típusa (általános)
speciális).
Általános
képzés esetén
OKJ-s vagy
akkreditációs
azonosító
száma
A képzés típusa
(belső/külső
képzés).
Belső képzés esetén a beruházó felnőttképzési nyilvántartási száma, külső képzés esetén a felnőttképzési intézmény akkreditációs száma
A képzés
megkezdésének
és lezárásának
pontos
időpontjai
(év, hó, nap)
A képzés
összes
óraszáma
A képzésben
részt vevő
felnőttek
létszáma
Ebből
fogyatékossággal
élő vagy
hátrányos
helyzetű
felnőttek
létszáma
3. A beruházáshoz kapcsolódó támogatásban részesítendő képzések
 
................................................................................................................................................................................................................
a beruházással létrehozott új munkahelyek száma:
................................................................................................................................................................................................................
megvalósításának kezdetének és befejezésének pontos (év, hó, nap) időpontjai:
................................................................................................................................................................................................................
megvalósításának helye:
2. A beruházás
................................................................................................................................................................................................................
megbízott kapcsolattartójának neve telefonszáma és e-mail címe:
................................................................................................................................................................................................................
képviseletére jogosult neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe:
................................................................................................................................................................................................................
tevékenységi köre:
................................................................................................................................................................................................................
cégbírósági bejegyzésének száma:
................................................................................................................................................................................................................
számlavezető pénzintézetének neve és a támogatás fogadására szolgáló bankszámlaszáma:
................................................................................................................................................................................................................
adószáma:
................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe:
................................................................................................................................................................................................................
levelezési címe:
................................................................................................................................................................................................................
telephelye/fiókhelyei:
................................................................................................................................................................................................................
székhelye:
................................................................................................................................................................................................................
neve:
1. A befektető
  • A jogszabály 2007. április 13-án jelent meg a Magyar Közlöny 46. számában.
  • hatályba lépett 2007. április 16-án.
A szövegrész 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. február 11-én lépett hatályba.A szakasz 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A szakasz 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. április 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. április 17-én lépett hatályba. 2009. április 17-én lépett hatályba. 2009. április 17-én lépett hatályba. 2009. április 17-én lépett hatályba. 2009. április 17-én lépett hatályba. 2009. április 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. július 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba. 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. február 11-én lépett hatályba.