Hatályos állapot
Közlönyállapot
2002.12.06. - 2002.12.10.
2002.12.11. - 2003.11.05.
2003.11.06. - 2004.06.26.
2004.06.27. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2007.02.14.
2007.02.15. - 2012.02.10.
2012.02.11. - 2014.01.03.
2014.01.04. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet

a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 12. §-ának (7) bekezdése, valamint a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §   E rendelet hatálya
a) az Fktv.-ben meghatározott intézmény- és programakkreditációs eljárásra,
b) a valamely akkreditációs eljárást kérelmező felnőttképzést folytató intézményre (a továbbiakban: kérelmező),
c) a Nemzeti Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NFI), továbbá
c) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI), továbbá
c) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH), továbbá
d) a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) tagjaira, szakértőire
terjed ki.
2. §
(1) A kérelmezőnek az Fktv.-ben meghatározott intézményi és programakkreditációs díjat kell fizetni. A díj összegét e rendelet melléklete határozza meg.
(1) A FAT hatáskörébe tartozó - az Fktv.-ben szabályozott - akkreditációs eljárásért a kérelmezőnek az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: akkreditációs díj) kell fizetnie. Az egyes eljárásokért fizetendő akkreditációs díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg.
(2) Az akkreditációs eljárás díjai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A díjakat terhelő általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) Ha a kérelmező a székhelyén kívül egynél több telephellyel rendelkezik, az e rendelet mellékletében meghatározott akkreditációs díj kétszeresét kell fizetnie. Az akkreditációs díj szempontjából telephelyként csak a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában telephelyként bejegyzett képzési helyszín vehető figyelembe.
(3) Az R. 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételes intézményakkreditációs eljárás esetében a díj összegének ötven százalékát az eljárás megkezdése előtt, további ötven százalékát az akkreditációs tanúsítvány kiadásakor kell megfizetni.
(3) Ha az intézmény az akkreditáció megadását követően létesített, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában bejegyzett telephelye vonatkozásában az akkreditáció kiterjesztését kéri, ezen eljárásért az e rendelet mellékletében meghatározott intézmény-akkreditációs eljárási díj 50 százalékát kell fizetnie.
(4) Ha a kérelmező a székhelyén kívül telephellyel rendelkezik, a mellékletben meghatározott díj kétszeresét kell fizetnie.
(4) Ha a kérelmező a székhelyén kívül egynél több telephellyel rendelkezik, a mellékletben meghatározott díj kétszeresét kell fizetnie. Az eljárási díj szempontjából csak azon telephely vehető figyelembe, ahol a kérelmező ténylegesen képzési tevékenységet folytat.
(4) A bejelentésre indult intézmény- és program-akkreditációs eljárás, valamint az Oktatási Minisztérium által az Fktv. 12. §-ának (7) bekezdése és 19. §-ának (4) bekezdése alapján megküldött jegyzékben szereplő akkreditált felsőoktatási intézmények és programok FAT által történő elismerése díjmentes.
3. §   Az Fktv. 19. §-ában meghatározott programakkreditációs eljárásért a melléklet 3. pontjában meghatározott díjat programonként kell fizetni.
3. §   A mellékletben meghatározott programakkreditációs eljárási díjat programonként kell megfizetni.
4. §
(1) Ha a kérelmező a kérelmét a helyszíni látogatást megelőzően visszavonja, részére az eljárási díj 60 százalékát vissza kell fizetni.
(1) Ha a kérelmező az intézmény-akkreditációs kérelmét a helyszíni szemlét megelőzően, a program-akkreditációs kérelmét a szakértői kijelölést megelőzően visszavonja, részére az akkreditációs díj 60 százalékát vissza kell fizetni.
(2) A helyszíni látogatás megkezdését követően az eljárási díjrészletet nem lehet visszafizetni.
5. §
(1) Az akkreditációs díjak teljes összegét - a 2. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni az NFI 10032000-00285582-00000000 számú bankszámlájára.
(1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással az NFI 10032000-00285582-00000000 számú számlájára.
(1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett NSZFI 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.
(1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett NMH 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.
(2) A befizetett díjról a felnőttképzési intézmény számára az NFI 15 munkanapon belül számlát bocsát ki.
(2) A befizetett díjról a felnőttképzési intézmény számára az NSZFI 15 munkanapon belül számlát bocsát ki.
(2) A befizetett díjról a felnőttképzési intézmény számára az NMH 15 munkanapon belül számlát bocsát ki.
6. §
(1) Az akkreditációs díj megfizetéséből származó díjbevételt az NFI elkülönítetten kezeli.
(1) Az akkreditációs díj megfizetéséből származó díjbevételt az NSZFI elkülönítetten kezeli.
(1) Az akkreditációs díj megfizetéséből származó díjbevételt az NMH elkülönítetten kezeli.
(2) A díjbevételből kell biztosítani az akkreditációval kapcsolatban felmerülő következő költségeket:
a) a FAT tagjainak és szakértőinek tiszteletdíját, továbbá az akkreditációs eljárással és az ellenőrzésekkel kapcsolatban felmerült, igazolt utazási, szállás, étkezési, valamint a képzésekre és a tájékoztatásokra vonatkozó kiadásokat;
a) a FAT tagjainak tiszteletdíját, a szakértők munkadíját, továbbá az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerült és igazolt egyéb kiadásokat;
b) a FAT titkárság működtetésével összefüggő személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat;
c) az NFI-nek az akkreditációval kapcsolatban felmerülő általános bonyolítási költségeit, amelyeknek összege nem haladhatja meg a díjbevétel 10 százalékát.
c) az NSZFI-nek az akkreditációval kapcsolatban felmerülő általános bonyolítási költségeit, amelyeknek összege nem haladhatja meg a díjbevétel 10 százalékát.
c) az NMH-nak az akkreditációval kapcsolatban felmerülő általános bonyolítási költségeit, amelyeknek összege nem haladhatja meg a díjbevétel 10 százalékát.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségek felhasználásáról az NFI igazgatója dönt.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségek felhasználásáról az NSZFI főigazgatója dönt.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségek felhasználásáról az NMH főigazgatója dönt.
(4) Az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások kifizetésének rendjét az NFI gazdálkodási szabályzata határozza meg.
(4) Az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások kifizetésének rendjét az NSZFI gazdálkodási szabályzata határozza meg.
(4) Az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások kifizetésének rendjét az NMH gazdálkodási szabályzata határozza meg.
(5) A szakértői tevékenységért járó munkadíj mértéke intézmény- és program-akkreditációs eljárás esetén bruttó 4000 Ft/óra, azaz négyezer forint/óra.
6/A. §
(1) A jogorvoslati díj mértéke - ideértve az akkreditáció visszavonása miatt benyújtott jogorvoslat díját is - az e rendelet mellékletében meghatározott akkreditációs eljárásra irányadó díj 40 százaléka.
(2) A jogorvoslati díjat a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles postai befizetéssel vagy átutalással a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000 számú számlájára megfizetni.
(2) A jogorvoslati díjat a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles postai befizetéssel vagy átutalással a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000 számú számlájára megfizetni.
(2) A jogorvoslati díjat a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles postai befizetéssel vagy átutalással a Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000 számú számlájára megfizetni.
(3) A jogorvoslati díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.
(3) A jogorvoslati díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.
(4) Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró szerv a FAT részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát
a) megsemmisíti és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, a FAT az új eljárást külön díj befizetése nélkül köteles lefolytatni,
b) a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja, vagy megsemmisíti és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, az NFI a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.
(4) Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró szerv a FAT részben vagy egészben jogszabálysértő döntését
a) megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, a FAT az új eljárást külön díj befizetése nélkül köteles lefolytatni,
b) a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, az NFI a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.
b) a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, az NSZFI a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.
b) a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, az NMH a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.
(5) A jogorvoslati eljárás díja a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium bevétele, melyet a minisztérium nyilvántartásában elkülönítetten kezel.
(5) A jogorvoslati eljárás díja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bevétele, melyet a minisztérium nyilvántartásában elkülönítetten kezel.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését követően a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszternek a Felnőttképzési Akkreditáló Testület intézményi akkreditációs ideiglenes eljárásrendjéről kiadott közleménye 10. pontjában foglaltak (Oktatási Közlöny 2002/21. szám) nem alkalmazhatók.

MELLÉKLET A 7/2002. (XII. 6.) FMM RENDELETHEZ

Az akkreditációs díjak

I. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

I. AZ INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

II. A PROGRAM-AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

A)

A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program akkreditációja iránti kérelem esetén

B)

A FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által történő felhasználására irányuló program-akkreditáció esetén

Sor-
szám
Megnevezés Díj mértéke

II. A PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSI DÍJ ÖSSZEGE

1. Intézményakkreditációs teljes eljárás 400 E Ft
2. Egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás 300 E Ft
3. Programakkreditációs eljárás 90 E Ft
4. 1001 óra feletti képzési program esetén 120 000 Ft
3. 601-1000 összóraszámú képzési program esetén 90 000 Ft
2. 201-600 összóraszámú képzési program esetén 70 000 Ft
1. 200 óra alatti képzési program esetén 45 000 Ft
Sor-
szám
Tervezett képzési idő Díj mértéke
2. Egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás esetén 300 000 Ft
1. Intézményakkreditációs teljes eljárás esetén 400 000 Ft
2. 200-1001 összóraszámú képzési program esetén 45 000
1. 200 óra alatti képzési program esetén 32 000
Sor-
szám
Tervezett képzési idő Díj mértéke
Ft
4. 1001 óra feletti képzési program esetén 150 000
3. 601-1000 összóraszámú képzési program esetén 120 000
2. 200-600 összóraszámú képzési program esetén 90 000
1. 200 óra alatti képzési program esetén 70 000
Sor-
szám
Tervezett képzési idő Díj mértéke
Ft
A) A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program akkreditációja iránti kérelem esetén

Sorszám Tervezett képzési idő Díj mértéke
Ft
1. 200 óra alatti képzési program esetén 70 000
2. 200-600 összóraszámú képzési program esetén 90 000
3. 601-1000 összóraszámú képzési program esetén 120 000
4. 1001 óra feletti képzési program esetén 150 000
Sorszám Tervezett képzési idő Díj mértéke
Ft
1. 200 óra alatti képzési program esetén 32 000
2. 200-1001 összóraszámú képzési program esetén 45 000
3. Intézmény-akkreditációs feltételes eljárás esetén 400 000
2. Intézmény-akkreditációs egyszerűsített eljárás esetén 5 000
1. Kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás esetén 400 000
     
Sor-
szám
Megnevezés Díj mértéke
Ft
3. Intézmény-akkreditációs egyszerűsített eljárás közoktatási feladatot ellátó - más jogszabályban meghatározott - szakképző intézmény esetén 100 000
2. Intézmény-akkreditációs egyszerűsített eljárás adatváltozás esetén 5 000
1. Kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás esetén 400 000
Sorszám Megnevezés Díj mértéke
Ft
  • A jogszabály 2002. december 6-án jelent meg a Magyar Közlöny 151. számában.
  • hatályba lépett 2002. december 11-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2014. január 4-én.
2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. november 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. november 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. november 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba. 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. június 27-én lépett hatályba. 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lépett hatályba.A szakasz 2004. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. november 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. november 1-jén lépett hatályba. 2005. november 1-jén lépett hatályba. 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. február 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. november 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lépett hatályba.A szövegrész 2004. június 27-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. november 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. november 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2003. november 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. február 15-én lépett hatályba.